Үйл ажиллагааны дүрэм, журмууд


 1. Удирдах зөвлөлийн дүрэм
 2. Эрдмийн зөвлөлийн дүрэм
 3. Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийн дүрэм
 4. Багшийн ёс зүйн дүрэм
 5. Багш нарыг аттестатчилах журам
 6. Багш сонгон шалгаруулах авах журам
 7. Бакалаврын сургалтын журам Хүчингүйд тооцов
 8. Зайн сургалтын журам Хүчингүйд тооцов
 9. Оюутны мэдлэг, чадварыг үнэлэх журам Хүчингүйд тооцов
 10. Оюутны ёс зүйн дүрэм
 11. Бакалаврын  төгсөлтийн болон курсын ажил боловсруулах, хамгаалуулах журам
 12. Төгсөлтийн шалгалтын журам Хүчингүйд тооцов
 13. Оюутан төгсгөх журам Хүчингүйд тооцов
 14. Гадаадын иргэдийг суралцуулах журамХүчингүйд тооцов
 15. Магистр, докторын сургалтын журам Хүчингүйд тооцов
 16. Эрдэм шинжилгээний бичиг хэвлэхэд баримтлах нийтлэг журам Хүчингүйд тооцов
 17. Эрдэм шинжилгээний их семинар зохион байгуулах журам
 18. Хичээлийн байрны дотоод журам Хүчингүйд тооцов
 19. Номын сангийн дүрэм Хүчингүйд тооцов
 20. Компьютерийн лабораторийн дотоод журам
 21. Биеийн тамирын зааланд мөрдөх журам
 22. Оюутны байрны дотоод журам
 23. Бакалаврын зэргийн сургалтын төгсөлтийн шалгалт, төгсөлтийн ажил хамгаалалтыг зохион байгуулахад баримтлах дэг
 24. Түр журам батлах тухай
 25. Гадаад хэлний түвшинг баталгаажуулах Олон улсын шалгалтын дүнг үндэслэн кредит шууд тооцох журам Хүчингүйд тооцов
 26. Сургалтын төлбөр тооцоо хийх болон бусад төлбөр тооцоо хийх шинэчлэгдсэн журам Хүчингүйд тооцов
 27. ХИС-ийн Оюутны ганцаарчилсан төлөвлөгөө зохиох, хичээл сонголтын үйл ажиллагааг зохицуулах түр журам Хүчингүйд тооцов
 28. Шагнах тухай
 29. ХИС-ийн хичээлийн байрны дотоод журам
 30. Боловсролын зэрэг олгосон дипломыг нөхөн олгох журам Хүчингүйд тооцов
 31. Боловсролын зэрэг олгосон дипломыг хуулбарлаж, дахин олгох журам Шинэчлэгдсэн
 32. Сургалтын төлбөр тооцооны журам Хүчингүйд тооцов
 33. Интернет, интранет, дотоод сүлжээ, компьютер ашиглах, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журам Шинээр батлагдсан
 34. ХИС-ийн албаны зөөврийн компьютер ашиглах журам Шинээр батлагдсан
 35. Хөгжлийн лабораторийн журам Шинээр батлагдсан
 36. Дээд боловсролын зэрэг олгох сургалтын журам Хүчингүйд тооцов
 37. ХИС-д гадаадын иргэний суралцуулах журам Шинээр батлагдсан
 38. Номын сангийн дүрэм Шинээр батлагдсан
 39. Судалгааны ажил боловсруулж, хамгаалуулах, гадаад хэлний болон мэргэжлийн нэгдсэн шалгалт авах тухай Шинээр батлагдсан
 40. Магистрант, докторантыг туслахаар ажиллуулах журам Шинээр батлагдсан
 41. Дээд боловсролын зэрэг олгох сургалтын журам Шинээр батлагдсан
 42. ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийн дүрэм Шинээр батлагдсан
 43. ХИС-ийн төлбөр тооцны журам Шинээр батлагдсан
 44. Ковидын нөхцөл байдалтай уялдсан сургалтын төлбөр тооцооны түр журам Шинээр батлагдсан