Дээшээ

Бидний тухай


Танилцуулга
 

Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийн Хүний нөөцийн алба нь Захирлын 464 тоот тушаалаар 2015 оны 9-р сард байгуулагдсан. Тус алба нь байгууллагын хүний нөөцийн бодлого, үйл ажиллагааг хариуцан ажиллаж байна.

Зорилго
 

Хүний нөөцийг хөгжүүлэх таатай орчин бүрдүүлж, багш, ажилтнуудын өрсөлдөх чадвар, мэргэжлийн чадавхийг дээшлүүлэх.

Зорилтууд
 

 • Ажлын байран дээрээ тасралтгүй хөгжих орчинг бүрдүүлэх
 • Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж, хүний нөөцийн менежментийг шинэчлэх
 • Олон улсын мэргэжлийн стандарт, шаардлагыг хангасан шилдэг тэргүүний багш, судлаачдаар багшлах боловсон хүчнийг бэхжүүлэх
 • Цалин, урамшууллын системийг сайжруулж, үр бүтээлтэй ажиллах хөшүүргийг бий болгох
 • Ажилтнуудыг ур чадварыг дээшлүүлэх, процессыг сайжруулах замаар бүтээмжийг нэмэгдүүлэх
Албаны чиг үүрэг
 

 • Хүний нөөцийг оновчтой төлөвлөн, зохион байгуулах
 • Шударга, нээлттэй сонгон шалгаруулалт
 • Хууль, эрх зүйд нийцсэн хөдөлмөрийн харилцаа
 • Багш, ажилтнуудыг хөгжүүлэх сургалт, хөгжлийн хөтөлбөрүүд
 • Карьер өсөх боломж, нөхцөл бүрдүүлэх
 • Гүйцэтгэлийн удирдлага
 • Ажилтнуудад зориулсан нийгмийн халамж, тэтгэмж, тусламж дэмжлэг
 • Өрсөлдөхүйц цалин урамшууллын систем
 • Ажилтны бүртгэл, мэдээллийн сан зэрэг хүний нөөцийн чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.