Дээшээ

Мэдээллийн технологи


Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ
 

  • ХИС-ийн бүтэц зохион байгуулалтын шинэчлэлтүүд, тэнхим, алба нэгжүүдийн уялдаа холбоог сайжруулах, сургалтын чанар стандарт, багш оюутны эрдэм шинжилгээ, сургалт судалгааны ажил хийх таатай орчинг бүрдүүлэх мэдээллийн системийн найдвартай, хэвийн үйл ажиллагааг хангах;
  • Сургалтын үйл ажиллагаанд шаардлагатай програм хангамж, мэдээллийн системийн шийдлийг боловсруулж, хөгжүүлэхтэй холбоотой төслүүдийг төлөвлөх, зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;
  • Алба нэгж, хэлтэс, багш ажилтан, оюутнуудын албан болон сургалтын үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа програмыг хэвийн үйл ажиллагаагаар хангах, шинэчлэлт хийх зэрэг хяналт тавин ажиллах;
  • ХИС-ийн үйл ажиллагаанд зохион байгуулагдсан сургалт, судалгаа, удирдлага зохион байгуулалт, байгуулагын удирдлагын мэдээллийн систем, програм хангамжийг нэвтрүүлэх, хэвийн ажиллах нөхцлийг бүрдүүлж хяналт тавих;
  • ХИС-ийн интернэтийн холболт, сүлжээний зохион байгуулалт, камер болон дотуур утасны найдвартай ажиллагааг ханган ажиллах орчныг бүрдүүлэх;
  • Серверийн техникийн зохион байгуулалт, хүчин чадал, нөөцийг үр ашигтай хуваарилалт хийх, серверийн хамгаалалт, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж хэвийн ажиллах орчныг бүрдүүлэх;