Дээшээ

Докторын сургалт


Хөтөлбөрийн танилцуулга
 

Хөтөлбөрийн нэр:ГАДААД, Хэл шинжлэл

Индекс: F02320202

Хөтөлбөрийн зорилго, хамрах хүрээ:

Хэл шинжлэлийн чиглэлээр онолыг мэдлэгийг гүнзгийрүүлж, тухайн салбарт нэг сэдвээр судалгаа хийх, асуудал шийдвэрлэх мэдлэг, чадвар, чадамжийг төгсөгчдөд олгоно.

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр хүрэх үр дүн /төгсөгчийн эзэмшсэн байх мэдлэг, ур чадвар, чадамж/

Хэл шинжлэлийн доктор нь тухайн салбартаа тодорхой чиглэлээр судалгаа хийхэд хангалттай мэдлэг, чадвар, аргыг эзэмшсэн, бие даасан, сэтгэлгээний өндөр хөгжилтэй, ёс суртахууны өндөр соёлтой байна.

Эзэмших чадвар
 

  • Хэл шинжлэлийн тодорхой чиглэлээр судалгааны зохиол, бүтээлийг мэргэжлийн түвшинд хэрэглэх өндөр чадвар
  • Хэл шинжлэлийн онол, судалгааны аргыг гүнзгий эзэмших
  • Судалгааны ажлыг төлөвлөх өндөр чадвар эзэмших
  • Уламжлалт болон орчин үеийн мэдээллийн технологийг ашиглан,шаардлагатай мэдээллийн хайж олох, боловсруулж, задлан шинжлэх чадвар
  • Судалгааны төсөл хэрэгжүүлэхэд оролцох чадвар;
  • Судалгааны ажлын үр дүнг илтгэл, анализ, реферат, өгүүлэл, цахим презентац хэлбэрээр танилцуулах чадвар;
  • Мэргэжлийн гүнзгий мэдлэг шаардсан зорилтуудыг бие даан томьёолж, шийдвэрийн хувилбар хайх чадвар;
  • Бие даан үндсэн мэргэжлээрээ болон төстэй чиглэлээр хөгжих, боловсрох чадвар;