Дээшээ

Төгсөгч  1. Төгсөгчийн ажлын байр

Манай төгсөгчид дунд сургуулийн багш, орчуулагч, компани ажилтан, төрийн албан хаагч, ЭСЯ-ны ажилтан, олон улсын байгууллагын ажилтан, гадаадын компани ажилтан, аялал жуулчлалын хөтөч, сургалтын төвийн хэлний багш г.м. ажлын байранд ажиллаж байна.

  1. Төгсөгчдийн судалгаа

2.1 Төгсөгчдийн тоо

Хөтөлбөр / Төгссөн он 2013 2014 2015 2016 2017 Нийт
Хятад хэлний багш, орчуулагч(өдөр) 42 37 43 39 31 192
Хятад хэлний орчуулагч (орой) 0 0 12 7 12 31
Солонгос хэлний багш, орчуулагч(өдөр) 21 19 14 13 15 82
Япон хэлний багш, орчуулагч(өдөр) 25 0 0 10 22 57
Герман хэлний багш, орчуулагч(өдөр) 7 6 4 6 7 30
Франц хэлний багш, орчуулагч(өдөр) 13 11 7 3 2 36
Нийт 108 73 80 78 89 428

2.2 Төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн байдал (сүүлийн 5 жилээр)

2.2.1. Солонгос хэл

Төгссөн он Төгсөгчидийн тоо Ажилтай хүний тоо Магистр, Докторт Ажилгүй хүний тоо Мэдээлэл байхгүй хүний тоо Ажил хийж байгаа хүний хувь
2009 26 21 9 5   80.77%
2010 15 11 3 4   73.33%
2011 16 13 3 3   81.25%
2012 20 15 1 5   75.00%
2013 21 18 6 3   85.71%
2014 19 8 4 11   42.11%
2015 14 12 5 1 1 85.71%
2016 13 2 0 8 3 15.38%
2017 15 5 2 0 10 33.33%
Нийт 159 105 33 40 14 66.04%

2.2.2. Япон хэл

Төгссөн он Төгсөгчидийн тоо Ажилтай хүний тоо Магистр, Доктор Ажилгүй хүний тоо Мэдээлэл байхгүй хүний тоо Ажил хийж байгаа хүний хувь
2011 22 13 5 6 3 59.09%
2012 9 4 2 - 5 44.44%
2013 25 18 7 3 4 72.00%
2016 10 8 - 2 - 80.00%
2017 22 - - - - -
Нийт 88 43 14 11 12 63.88%

2.2.3. Хятад хэл

Төгссөн он Төгсөгчидийн тоо Ажилтай хүний тоо Магистр, Доктор Ажилгүй хүний тоо Мэдээлэл байхгүй хүний тоо Ажил хийж байгаа хүний хувь
2013 42 - - - - 0.00%
2014 37 - - - - 0.00%
2015 43 - - - - 0.00%
2016 39 25 3 9 5 64.10%
2017 31 - - - - -
Нийт 192 25 3 9 5 64.10%

2.2.4. Герман хэл

Төгссөн он Төгсөгчидийн тоо Ажилтай хүний тоо Магистр, Доктор Ажилгүй хүний тоо Мэдээлэл байхгүй хүний тоо Ажил хийж байгаа хүний хувь
2013 7 4 3 1 - 57.14%
2014 6 5 1 - - 83.33%
2015 4 1 2 - - 25.00%
2016 6 6 4 - - 100%
2017 7 4 3 - - 57.14%
Нийт 30 20 13 1 - 66.67%

2.2.5. Франц хэл

Төгссөн он Төгсөгчидийн тоо Ажилтай хүний тоо Магистр, Доктор Ажилгүй хүний тоо Мэдээлэл байхгүй хүний тоо Ажил хийж байгаа хүний хувь
2013 13 11 2 - - 84.62%
2014 11 5 6 - - 45.45%
2015 7 5 2 - - 71.43%
2016 3 2 1 - - 66.67%
2017 2 1 1 - - 50%
Нийт 36 24 12 - - 66.67%