Дээшээ

Магигстрын сургалтИндекс: E04140101

Хөтөлбөрийн зорилго, хамрах хүрээ

Магистрант бизнесийн удирдлагын чиглэлээр гүнзгийрэн мэргэшиж, маркетингийн судалгаа, шинжилгээ хийх, удирдлагын шийдвэр гаргалтад ашиглах чадвартай болоход хөтөлбөрийн зорилго оршино.

Олгох мэдлэг чадвар
 

 • Бизнесийн удирдлагын ахисан түвшний мэдлэгүүдийг эзэмших
 • Ерөнхий судалгааны болон мэргэжлийн судалгааны арга зүйг эзэмших
 • Маркетингийн судалгааны болон шийдвэр гаргалтын ахисан түвшний мэдлэгүүдийг эзэмших
 • Бизнесийн хүрээнд тулгамдаж буй асуудлуудыг олж харах, судалгааны хэрэгцээг тодорхойлох, үндэслэлийг боловсруулах
 • Судалгаанд шаардлагатай анхдагч болон хоёрдогч мэдээллийг цуглуулах
 • Мэдээллийн янз бүрийн эх сурвалжтай ажиллан задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх
 • Судалгааны ажлын үр дүнг илтгэл, бие даалт, реферат, өгүүлэл зэрэг тохиромжит хэлбэрээр танилцуулах
 • Бие даан өөрийгөө хөгжүүлэх, тодорхой зорилт тавьж, шийдвэрлэх
Онцлог давуу тал
 

 • Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг өндөр чадавхтайгаар гүйцэтгэх арга барилыг эзэмшинэ
 • Ахисан түвшний шинэ мэдлэгийг хамгийн түрүүнд авна
 • Бизнесээ зөв удирдах, бизнесийн байгууллагад амжилт гаргахад нөлөөлөх практик болон онолын мэдлэг олж авна
 • Өөрийн эрхэлдэг ажил бизнесийн хажуугаар цаг алдалгүй зэрэг ахиулах хамгийн том боломж
 • Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн сургалтын хөтөлбөрийн дагуу хичээллэнэ.
Хөтөлбөрийн танилцуулга
 

Эдийн засгийн магистрын зэргийн боловсрол эзэмшүүлэхэд чиглэсэн сургалт болно.

Хөтөлбөрийн зорилго, хамрах хүрээ
 

Эдийн засгийн онолын ойлголтуудыг бүрэн судалсан, үндэсний болон глобал эдийн засгийн судалгаа шинжилгээ хийх арга зүйг эзэмшсэн, байгууллагын түвшинд бодит үндэслэл бүхий шийдвэр гаргалт хийх чадвартай олон улсын жишигт нийцэх мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр хүрэх үр дүн /төгсөгчийн эзэмшсэн байх мэдлэг, ур чадвар, чадамж/

Хөтөлбөрийг дүүргэснээр төгсөгч дараах үндсэн гурван бүлгийн мэдлэгтэй болно:

 • Ахисан түвшний эдийн засгийн онолын ойлголтууд, арга загварууд
 • Эконометрикийн үндсэн арга, хэрэгслүүд
 • Эдийн засгийн математик загварчлал

Хөтөлбөрийг дүүргэснээр төгсөгч дараах чадвартай болно:

 • Микро, макро болон олон улсын түвшин дэх нийгэм, эдийн засгийн үзэгдэл үйл явцад хувь хүний хувьд шинжлэх ухааны үндэслэлтэй тайлбар хийх чадвартай байх
 • Эконометрикийн шинжилгээний аргуудыг эзэмшсэн, холбогдох программуудыг ашиглах чадвартай байх
 • Эрдэм шинжилгээний бүтээлүүдийг ойлгох, судлах, ашиглах чадвартай байх
 • Бүх төрлийн тоо мэдээг ашиглах, боловсруулалт хийх, асуудалд хариулт өгөх, шинээр хандлагыг нээн илрүүлэх, цаашдын өөрчлөлтийг тооцох чадвартай байх
 • Эрдэм шинжилгээний бүтээл бичих арга зүйг эзэмшин, бие даан судалгааны ажил бичих чадвартай байх
 • Эдийн засгийн бодлого боловсруулах болон шийдвэр гаргах түвшинд ажиллах чадвартай байх

Хөтөлбөрийн зорилго, хамрах хүрээ

Магистрант бизнесийн удирдлагын чиглэлээр гүнзгийрэн мэргэшиж, судалгаа, шинжилгээний ажил хийх чадвартай болоход хөтөлбөрийн зорилго оршино.

Олгох мэдлэг чадвар
 

 • Бизнесийн удирдлагын ахисан түвшний мэдлэгүүдийг эзэмших
 • Ерөнхий судалгааны болон мэргэжлийн судалгааны арга зүйг эзэмших
 • Маркетингийн судалгааны болон шийдвэр гаргалтын ахисан түвшний мэдлэгүүдийг эзэмших
 • Бизнесийн хүрээнд тулгамдаж буй асуудлуудыг олж харах, судалгааны хэрэгцээг тодорхойлох, үндэслэлийг боловсруулах
 • Судалгаанд шаардлагатай анхдагч болон хоёрдогч мэдээллийг цуглуулах
 • Мэдээллийн янз бүрийн эх сурвалжтай ажиллан задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх
 • Судалгааны ажлын үр дүнг илтгэл, бие даалт, реферат, өгүүлэл зэрэг тохиромжит хэлбэрээр танилцуулах
 • Бие даан өөрийгөө хөгжүүлэх, тодорхой зорилт тавьж, шийдвэрлэх
Онцлог давуу тал
 

 • Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг өндөр чадавхтайгаар гүйцэтгэх арга барилыг эзэмшинэ
 • Ахисан түвшний шинэ мэдлэгийг хамгийн түрүүнд авна
 • Бизнесээ зөв удирдах, бизнесийн байгууллагад амжилт гаргахад нөлөөлөх практик болон онолын мэдлэг олж авна
 • Өөрийн эрхэлдэг ажил бизнесийн хажуугаар цаг алдалгүй зэрэг ахиулах хамгийн том боломж
 • Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн сургалтын хөтөлбөрийн дагуу хичээллэнэ.

Хөтөлбөрийн зорилго, хамрах хүрээ

Магистрант менежментийн чиглэлээр гүнзгийрэн мэргэшиж, судалгаа, шинжилгээний ажил хийх чадвартай болоход хөтөлбөрийн зорилго оршино.

Олгох мэдлэг чадвар
 

 • Менежментийн ахисан түвшний мэдлэгүүдийг эзэмших
 • Ерөнхий судалгааны болон мэргэжлийн судалгааны арга зүйг эзэмших
 • Бизнесийн хүрээнд тулгамдаж буй асуудлуудыг олж харах, судалгааны хэрэгцээг тодорхойлох, үндэслэлийг боловсруулах
 • Судалгаанд шаардлагатай анхдагч болон хоёрдогч мэдээллийг цуглуулах
 • Мэдээллийн янз бүрийн эх сурвалжтай ажиллан задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх
 • Судалгааны ажлын үр дүнг илтгэл, бие даалт, реферат, өгүүлэл зэрэг тохиромжит хэлбэрээр танилцуулах
 • Бие даан өөрийгөө хөгжүүлэх, тодорхой зорилт тавьж, шийдвэрлэх
Онцлог давуу тал
 

 • Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг өндөр чадавхтайгаар гүйцэтгэх арга барилыг эзэмшинэ
 • Ахисан түвшний шинэ мэдлэгийг хамгийн түрүүнд авна
 • Бизнесээ зөв удирдах, бизнесийн байгууллагад амжилт гаргахад нөлөөлөх практик болон онолын мэдлэг олж авна
 • Өөрийн эрхэлдэг ажил бизнесийн хажуугаар цаг алдалгүй зэрэг ахиулах хамгийн том боломж
 • Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн сургалтын хөтөлбөрийн дагуу хичээллэнэ.

Хөтөлбөрийн зорилго, хамрах хүрээ

Магистрант сонгосон мэргэжлийн чиглэлээр гүнзгийрэн мэргэшиж, судалгаа, шинжилгээний ажил хийх чадвартай болоход хөтөлбөрийн зорилго оршино.

Олгох мэдлэг чадвар
 

 • Аялал жуулчлалын менежментийн талаар онолын мэдлэг, ойлголттой болох
 • Аялал жуулчлалын байгууллагын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах аргазүйг эзэмших
 • Сонгосон судалгааны сэдвийнхээ чухал болох, түүний онол, практикийн ач холбогдлыг үндэслэх чадвар
 • Уламжлалт болон мэдээллийн технологийг ашиглаж шаардлагатай мэдээллийг хайж олох чадвар
 • Мэдээллийн янз бүрийн эх сурвалжийг боловсруулж, задлан шинжлэх чадвар
 • Хийсэн ажлын үр дүнг илтгэл, анализ, реферат, өгүүлэл, цахим презентаф хэлбэрээр танилцуулах чадвар
 • Бие даан зорилт тавьж, шийдвэрийн хувилбар хайх чадвар
Онцлог давуу тал
 

 • Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг өндөр чадавхтайгаар гүйцэтгэх арга барилыг эзэмшинэ
 • Ахисан түвшний шинэ мэдлэгийг хамгийн түрүүнд авна
 • Бизнесээ зөв удирдах, бизнесийн байгууллагад амжилт гаргахад нөлөөлөх практик болон онолын мэдлэг олж авна
 • Өөрийн эрхэлдэг ажил бизнесийн хажуугаар цаг алдалгүй зэрэг ахиулах хамгийн том боломж
 • Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн сургалтын хөтөлбөрийн дагуу хичээллэнэ.

Хөтөлбөрийн зорилго, хамрах хүрээ

Магистрант хүрээлэн буй орчин болон орчны нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр гүнзгийрэн мэргэшиж, судалгаа, шинжилгээний ажил хийх чадвартай болоход хөтөлбөрийн зорилго оршино.

Олгох мэдлэг чадвар
 

 • Хүрээлэн буй орчин болон орчны нөхөн сэргээлт, экосистемийн ахисан түвшний мэдлэгүүдийг эзэмших
 • Ерөнхий судалгааны болон мэргэжлийн судалгааны арга зүйг эзэмших
 • Экосистем болон орчны нөхөн сэргээлтийн хүрээнд тулгамдаж буй асуудлуудыг олж харах, судалгааны хэрэгцээг тодорхойлох, үндэслэлийг боловсруулах
 • Судалгаанд шаардлагатай анхдагч болон хоёрдогч мэдээллийг цуглуулах
 • Мэдээллийн янз бүрийн эх сурвалжтай ажиллан задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх
 • Судалгааны ажлын үр дүнг илтгэл, бие даалт, реферат, өгүүлэл зэрэг тохиромжит хэлбэрээр танилцуулах
 • Бие даан зорилт тавьж, шийдвэрийн хувилбар хайх чадвар
Онцлог давуу тал
 

 • Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг өндөр чадавхтайгаар гүйцэтгэх арга барилыг эзэмшинэ
 • Ахисан түвшний шинэ мэдлэгийг хамгийн түрүүнд авна
 • Бизнесээ зөв удирдах, бизнесийн байгууллагад амжилт гаргахад нөлөөлөх практик болон онолын мэдлэг олж авна
 • Өөрийн эрхэлдэг ажил бизнесийн хажуугаар цаг алдалгүй зэрэг ахиулах хамгийн том боломж
 • Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн сургалтын хөтөлбөрийн дагуу хичээллэнэ.

Хөтөлбөрийн зорилго, хамрах хүрээ

Магистрант санхүүгийн менежментийн чиглэлээр гүнзгийрэн мэргэшиж, санхүү, банк, даатгалын үйл ажиллагаа, менежмент, маркетингийн асуудлаар судалгаа, шинжилгээний ажил хийх чадвартай болоход хөтөлбөрийн зорилго оршино.

Олгох мэдлэг чадвар
 

 • Санхүү, банк, даатгалын менежментийн ахисан түвшний онолын мэдлэгүүдийг эзэмших
 • Ерөнхий судалгааны болон мэргэжлийн судалгааны арга зүйг эзэмших
 • Санхүүгийн секторт тулгамдаж буй асуудлуудыг олж харах, судалгааны хэрэгцээг тодорхойлох, үндэслэлийг боловсруулах
 • Судалгаанд шаардлагатай анхдагч болон хоёрдогч мэдээллийг цуглуулах
 • Мэдээллийн янз бүрийн эх сурвалжтай ажиллан задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх
 • Судалгааны ажлын үр дүнг илтгэл, бие даалт, реферат, өгүүлэл зэрэг тохиромжит хэлбэрээр танилцуулах
 • Бие даан зорилт тавьж, шийдвэрийн хувилбар хайх чадвар
Онцлог давуу тал
 

 • Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг өндөр чадавхтайгаар гүйцэтгэх арга барилыг эзэмшинэ
 • Ахисан түвшний шинэ мэдлэгийг хамгийн түрүүнд авна
 • Бизнесээ зөв удирдах, бизнесийн байгууллагад амжилт гаргахад нөлөөлөх практик болон онолын мэдлэг олж авна
 • Өөрийн эрхэлдэг ажил бизнесийн хажуугаар цаг алдалгүй зэрэг ахиулах хамгийн том боломж
 • Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн сургалтын хөтөлбөрийн дагуу хичээллэнэ.