Дээшээ

Төгсөгчид


ХИС-ийн оюутнуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн төв нь оюутнуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төгсөөд ажлын байран дээр гарахад шаардлагатай тусламж дэмжлэгийг үзүүлдэг бөгөөд төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгааг жил бүр хийдэг бөгөөд нийт төгсөгчдийн 50-иас дээш хувь нь ажлын байраар хангагддаг.