Дээшээ

Доктор


Сэтгүүл зүй : Доктор (F03210101)
 

Мэргэжлийн тодорхойлолт

Орчин цагт хөгжингүй орнуудад сэтгүүл зүйг хамаагүй өргөн хүрээнд буюу олон нийтийн мэдээлэл харилцаа гэсэн утгаар хандаж хөгжүүлж байна. Сэтгүүл зүйн энэхүү шинэлэг хандлага, бодит байдлыг онолын үүднээс үнэлж цэгнэх нь нэг талаар нийгмийн өөрчлөлт шинэчлэлийг ойлгох, нөгөө талаа сэтгүүл зүйн судлагдахуунуудыг эргэж харах, шинэчлэн боловсруулах, мэргэжлийн үзэл бодлыг зөв төлөвшүүлэхэд чухал ач холбогдолтой юм. Манай оронд эхлэл төдий байгаа олон нийтийн мэдээлэл харилцааны чиглэлийн судалгааг эрчимтэй хөгжүүлэх шаардлагын улмаас Сэтгүүл зүй, олон нийтийн мэдээлэл харилцааны чиглэлээр докторын сургалтыг эрхлэн явуулж байна.