Дээшээ

Сонгон шалгаруулалтын үе шат


Зөвхөн анкетын шатны шалгаруулалтаас тэнцсэн ажил горилогчтой холбогдон, дараагийн шатны шалгаруулалтанд оролцуулна.

Эхний шатны шалгаруулалтанд тэнцсэн ажил горилогчийг ажлын ярилцлаганд оролцуулж, мэргэжлийн шалгалт авна.

Ярилцлага, шалгалтын шатнаас шалгарсан ажил горилогчдын өмнөх удирдлагаас тодорхойлолт гаргуулан авч, судална.

Дээрх сонгон шалгаруулалтаас сонгогдсон ажил горилогчид албан тушаал, цалин, урамшуулал зэрэг мэдээллийг багтаасан "Ажил санал болгох захидал" хүргүүлнэ.

  • 1 Анкет бөглөх
  • 2 Анкетын шатны шалгаруулалт
  • 3 Ажлын ярилцлага
  • 4 Мэргэжлийн шалгалт
  • 5 Тодорхойлолт хүлээн авах
  • 6 Материалуудын эх хувийг шалгах
  • 7 Ажлын санал