Дээшээ

Удирдлагын мэдээллийн систем


Удирдлагын мэдээллийн систем
 

2014 оны 9-р сараас эхлэн “Удирдлагын мэдээллийн систем”-ийг хөгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлж системийг хөгжүүлж, нэвтрүүлэх ажилд ихээхэн анхаарал хандуулж байна. Одоогийн байдлаар өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа хэрэглэж байгаа системүүд:

 1. Хүний нөөцийн систем
 2. Санхүүгийн систем
 3. Оюутын төлбөр тооцооны систем
 4. Сургалтын албаны систем
 5. Номын сангийн систем
 6. Элсэлтийн бүртгэлийн систем
 7. Албан бичиг хэрэг хөтлөлт, архивын систем
 8. Цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүн, тестийн системийн эхний хувилбарыг Moodle–Open Source Software for Online Learning - дээр хөгжүүлэлт хийж байна.

Дээрх системүүд гадны байгууллагуудтай дараах интерфэйсүүдээр холбогдож байна.

 • Худалдаа хөгжлийн банк, Хаан банк, Голомт банк, Төрийн банк, Мостмони зэрэг банк санхүүгийн байгууллагуудаас банкны гүйлгээг автоматаар хүлээн авах.
 • Боловсролын үнэлгээний төвөөс элсэгчийн мэдээлэл, түүний элсэлтийн ерөнхий шалгалтын оноог хүлээн авах.
 • Дотоодын төлбөрийн картын системүүдтэй шууд холбогдож онлайн төлбөр тооцоог хийнэ.

Дээрх системүүдийг дэмжиж ажилладаг вэб програмууд: