Дээшээ

Төлбөр тооцоо


Төлбөр төлөх дансны мэдээлэл
 


БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИЛЦАА МЕНЕЖМЕНТИЙН СУРГУУЛЬ

Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Хүлээн авагчийн банкны нэр: Голомт банк
Дансны дугаар: 1102926921
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Регистрийн дугаар-овог нэр-мэргэжил курс

ХЭЛ СОЁЛЫН СУРГУУЛЬ
ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦАА, НИЙГЭМ СУДЛАЛЫН СУРГУУЛЬ

Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Хүлээн авагчийн банкны нэр: Худалдаа Хөгжлийн Банк
Дансны дугаар: 404114613
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Регистрийн дугаар-овог нэр-мэргэжил курс

ХЭЛ СОЁЛЫН СУРГУУЛЬ
ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦАА НИЙГЭМ СУДЛАЛЫН СУРГУУЛЬ
БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛИЙН ОРОЙН СУРГАЛТ

Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Хүлээн авагчийн банкны нэр: ХААН БАНК
Дансны дугаар: 5003500527
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Регистрийн дугаар-овог нэр-мэргэжил курс

Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Хүлээн авагчийн банкны нэр: ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК
Дансны дугаар: 404154747
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Регистрийн дугаар-овог нэр-мэргэжил курс

Оюутнууд төлбөр төлөхдөө анхаарах зүйлс:

Төлбөр төлөхдөө регистрийн дугаар, мэргэжил, курс, овог нэрээ тодорхой бичих, тодорхойгүй бичсэн тохиолдолд ижил нэртэй өөр анги, курсын оюутны төлбөрт тооцогдох тохиолдол байдаг тул санхүүгийн албанд ирж тодруулах шаардлагатай.

БУСАД:

Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Хүлээн авагчийн банкны нэр: ТӨРИЙН БАНК
Дансны дугаар: 106000020120
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Овог Нэр -Мэргэжил курс / Гүйлгээний утга / тодорхой бичих

Бусад төлбөр төлөхдөө анхаарах зүйлс:

Оюутнууд дипломын үнэ, томилолт буцаалт, тодорхойлолт, шалгалтын төлбөрийг тушаахдаа: регистрийн дугаар овог нэр оюутны код болон "гүйлгээний утга" тодорхой бичих

Багш ажилчид, ХИСОХ, ОХЭДТ-н оюутнууд: санхүүгийн албанаас "Дараа тооцоо"-гоор авсан бэлэн мөнгөнөөс /гүйцэтгэлээс / илүү гарсан бэлэн мөнгийг буцаан тушаана. Тушаахдаа ямар үйл ажиллагаанаас бэлэн мөнгөний илүүдэл гарсныг гүйлгээний утга хэсэгт тодорхой бичих

Төлбөр буцаалт
 

"Сургалтын төлбөр тооцооны журам"-ын 4.3.5, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9-р заалтыг тус тус үндэслэн оюутны төлбөрийг буцаана.

Төлбөр буцаахад бүрдүүлэх материал

  • Төлбөрийн буцаалт авахыг хүссэн өргөдөл /гараар бичих/
  • Төлбөрийн баримт эх хувиараа /төлбөр буцаалтад холбогдох баримтуудыг бүгдийг хавсаргана/