Дээшээ

Албаны бүтэц


Албаны орон тоо
 

Цаг хугацаа Албан тушаал Ажилчдын тоо
1 2014.09.09 - Албаны дарга
- Ахлах програмист
- Арга зүйч
3
2 2016.11.02 - Албаны дарга
- Ахлах програмист
- Системийн шинжээч
- Лаборант
10
3 2018.04.12 - Албаны дарга
- Ахлах програмист
- Лаборант
9
4 2018.09.28 - Албаны дарга
- Ахлах програмист 
- Лаборант
6
5 2018.11.05 - Албаны дарга
- Ахлах програмист 
- Лаборант
7
6 2019.09.01 - Албаны дарга
- Ахлах програмист 
- Лаборант
5

Сургалтад технологи нэвтрүүлж, систем хөгжүүлэхэд 2 мэргэжилтэн, сургалтын үйл ажиллагааны тоног төхөөрөмж, хяналтын систем, сүлжээ, сүлжээний орчмын хэрэглэгчийн тохиргоо, цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүн, цахим шалгалт, багш нарт сургалт зохион байгуулахад техникийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд 5 лаборант ажиллаж байна.

Лаборантын чиг үүрэг
 

Өдөр тутмын сургалтын үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи хэрэглэх нөхцөлөөр хангаж, танхимуудын нэмэлт тоноглолын бүрэн бүтэн байдал, өдөр тутмын сургалт, цаг үеийн семинар, хурал зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангахад чиглэгдэнэ.

  • Виртуал, интерактив сургалтад дэмжлэг үзүүлж, онлайн сургалт, цахим шалгалтын хэвийн явагдах нөхцөлийг бүрдүүлэх;
  •  
  • Багш, ажилчдын компьютер, нэмэлт тоноглолын өдөр тутмын хэвийн ажиллагааг хангах;
  •  
  • Хяналтын камерийн систем, WiFi, дотоод сүлжээний хэвийн ажиллагааг хангахтай холбоотой техникийн үйлчилгээг хийх;
  •  
  • Харъялагдсан салбар сургууль, алба нэгжүүдийн хэрэглэгчдийн АDC-ийн домайн, оюутны и-мэйл, цахим сургалтын /Moodle/ системүүдийн администраторын үүргийг гүйцэтгэнэ.
  •