Дээшээ

Хэл, соёлын сургуулийн судалгааны чиглэлүүдЗорилго

• Нейро ба когнитив хэл шинжлэлийн чиглэлүүдээр улсын хэмжээнд судалгааны ажлыг өргөжүүлэх;
• Энэ чиглэлээр судалгааны хамтлаг, шавь сургууль бий болгох.

Когнитив судлал
 

• Хүний когнитив функц, анхаарал, ой тогтоомж, орон зайн мэдрэхүй, когнитив хөгжил, харааны, сонсох болон хүртэхүйн хүлээн авах механизм, учир шалтгааны холбогдолыг үндэслэн тодорхойлох механизм. Символик, коннектив ба динамик систем, паралел тархалтын процесс (РДР), боотстраппинг блендинг, кластеринг.

Когнитив хэл шинжлэл
 

• Хүүхдийн хэл ярианы хөгжил, чадавх; хэлзүйн концептуал бүтэц, хэлний сэтгэлгээний механизм, дуу авиа ялгах, морфологийн ба синтактик бүтцийг эзэмших. Үгсийн сан ба хэлзүйн бүтцийн холбогдол, когнитив семантик, имаже схем, прототип, радиал ба схематик сүлжээ; загваруудаар категоруудыг эрэмбэлэх. Унших үйл явц ба семантик ой санамж, хурдтай сканинг уншлага ба ой тогтоомж, өнгө илэрхийлэх болон ой тогтоомжийн универсал, семантик ой болон ойлголтын холбогдол.
• Ментал дүрслэл, тэдгээрийг илэрхийлэх; мэдээллийг категорчилох загварууд, метафорын когнитив анализ, дискурсын бүтцийн когнитив анализ; соёлын орчин болон хам сэдвийг когнитив загваруудаар илэрхийлэх, когнитив антропологи болон соёлын универсал, хэлний сэтгэлгээг математик аргаар загварчлах, корпус судлалд когнитив загварууд хэрэглэх, дижитал имижийг боловсруулах, илэрхийлэхэд гурван хэмжээст системүүдийг хэрэглэх.

Нейро хэл шинжлэл
 

• Хэлний сэтгэлгээний тархин дахь биологийн суурь, баруун ба зүүн тархины локализац, тархины функцууд ба сэтгэлгээний хэлбэрүүд; хэл ярианы хөгжлийг оношлох, хэл ярианы согог (афази, дислех, дисграф). Семантик интерпретац, метафор сэтгэлгээ, комплекс маппинг, символик болон нейро- тооцооллын харилцан хамаарал. Харааны болон хэлбэр дүрсийн перцепци, ерөнхий алгоритмууд; ярих, ойлгох процесийн нейро хэл шинжлэлийн анализ, хоёр хэлийг эзэмших вербал стратеги ба хэлний сэтгэлгээ, гадаад хэл сурахад төрөлх хэлний нөлөөлөл; ухамсарт ба ухамсарт биш мэдлэг ба дотоод хэлэхүй, тархины долгионууд, энерги дамжуулах үйл явц ба дотоод хэлэхүйн холбогдол.

Хэрэгжүүлэх хэлбэр
 

• Их дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудтай хамтран судалгааны баг байгуулж ажиллах
• Гадаадын нейро болон когнитив хэл шинжлэлийн олон улсын судалгааны төвүүдтэй хамтран ажиллах
• Олон улсын судалгааны нийгэмлэгүүдэд гишүүнээр элсэн хамтран ажиллах

Гарах үр дүн
 

• Нейро болон когнитив хэл шинжлэлийн чиглэлүүдээр судалгааны хамтын бүтээлүүд туурвиж, сургалт судалгааны хэрэглээнд оруулах.
• Дээрх чиглэлүүдээр шинэ үеийн эрдэмтдийг бэлтгэх, орчин үеийн техник төхөөрөмж бүхий сургалт судалгааны төв байгуулах.
• Хэлний сэтгэлгээг загварчлах, хэл ярианы согогийг оношлох, гадаад хэлний сургалтын нейропсихилогийн үндэслэлийг боловсруулахад шаардлагатай загваруудыг боловсруулж хэрэглээнд оруулах.
• Мэдээлэл болон мэдлэгийг боловсруулж хувирган хэрэглэх програм боловсруулахад аппликатив загваруудыг боловсруулж хэрэглээнд оруулах

Магистрын судалгааны ажлын үндсэн чиглэл
 

Хэлшинжлэл, зэрэгцүүлсэн хэлшинжлэл

• Шинжлэх ухааны интеграцчилал ба хэлшинжлэл
• Төрөл бус хэлний хэв шинжийн зэрэгцүүлсэн судалгаа
• Монгол ба гадаад хэлний авиа зүйн зэрэгцүүлсэн судалгаа
• Монгол ба гадаад хэлний үг зүйн зэрэгцүүлсэн судалгаа
• Монгол ба гадаад хэлний өгүүлбэр зүйн зэрэгцүүлсэн судалгаа
• Монгол ба гадаад хэлний утга зүйн зэрэгцүүлсэн судалгаа
• Монгол ба гадаад хэлний үгийн сангийн зэрэгцүүлсэн судалгаа
• Монгол ба гадаад хэлийг үүргийн талаас зэрэгцүүлсэн судалгаа

Метафор судлал
 

• Метафорын зэрэгцүүлсэн судалгаа /монгол болон англи, орос, герман, франц, хятад, япон, солонгос хэлний хэрэглэгдэхүүн дээр/
• Хүний сэтгэл санааны байдал заасан метафорын судалгаа
• Хүний зан байдал заасан метафорын судалгаа
• Хүний оюун ухааны чадамжийн онцлогийг тусгасан метафорын судалгаа
• Мал, амьтны араншин илэрхийлсэн метафорын судалгаа
• Үндэстний зан үйлийн онцлогийг илэрхийлсэн метафорын судалгаа
• Эрхэлдэг аж ахуйн холбогдолтой метафорын судалгаа
• Үндэстний соёлын онцлогийг илэрхийлсэн метафорын судалгаа
• Концептуаль метафорын судалгаа /монгол болон англи, орос, герман, франц, хятад, япон, солонгос хэлний хэрэглэгдэхүүн дээр

Орчуулга судлал, хавсарга хэл шинжлэл
 

• Хэлний менежмент, хэлний хууль, эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох асуудал
• Хэлний хөгжил ба хувьсал
• Эх хэл, гадаад хэлний харилцан хамаарал
• Хос хэл судлалын асуудал
• Олон хэлтэй байх орчин бүрдүүлэх нь
• Жендерийн хэлшинжлэлийн онол, практикийн асуудлууд
• Угсаатны хэлшинжлэлийн судалгаа
• Нутгийн хэл аялгууг хэлний бодлогын хүрээнд судлах нь
• Хэл мөхөх үзэгдэл ба хэлийг хамгаалах арга замууд
• Зохиомол хэл, түүний төрөл ангилал
• Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн хэл нийгэмд нөлөөлөх нь
• Улс төрчдийн хэл яриа нийгэмд нөлөөлөх нь
• Хэлний үзэгдлийг прагматикийн үүднээс судлах нь
• Соёл хоорондын харилцаанд үндэстний онцлог илрэх нь
• Хэлний прагматик ба орчуулга
• Хэлний үзэгдлийг эелдэг байх категорийн үүднээс судлах нь
• Хэл ярианы этикетийн зэрэгцүүлсэн судалгаа

Нийгмийн ба прагматик хэл шинжлэл
 

• Хэлний менежмент, хэлний хууль, эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох асуудал
• Хэлний хөгжил ба хувьсал
• Эх хэл, гадаад хэлний харилцан хамаарал
• Хос хэл судлалын асуудал
• Олон хэлтэй байх орчин бүрдүүлэх нь
• Жендерийн хэлшинжлэлийн онол, практикийн асуудлууд
• Угсаатны хэлшинжлэлийн судалгаа
• Нутгийн хэл аялгууг хэлний бодлогын хүрээнд судлах нь
• Хэл мөхөх үзэгдэл ба хэлийг хамгаалах арга замууд
• Зохиомол хэл, түүний төрөл ангилал
• Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн хэл нийгэмд нөлөөлөх нь
• Улс төрчдийн хэл яриа нийгэмд нөлөөлөх нь
• Хэлний үзэгдлийг прагматикийн үүднээс судлах нь
• Соёл хоорондын харилцаанд үндэстний онцлог илрэх нь
• Хэлний прагматик ба орчуулга
• Хэлний үзэгдлийг эелдэг байх категорийн үүднээс судлах нь
• Хэл ярианы этикетийн зэрэгцүүлсэн судалгаа

Дискурс судлал
 

• Монгол ба гадаад хэлний сонины мэдээ, мэдээллийн дискурсын анализ
• Монгол ба гадаад хэлний шинжлэх ухааны дискурсын анализ
• Монгол ба гадаад хэлний улс төрийн дискурсын анализ
• Монгол ба гадаад хэлний анагаахын дискурсын анализ
• Монгол ба гадаад хэлний эдийн засгийн дискурсын анализ
• Монгол ба гадаад хэлний хууль, эрх зүйн дискурсын анализ
• Монгол ба гадаад хэлний батлан хамгаалахын дискурсын анализ
• Монгол ба гадаад хэлний санхүүгийн дискурсын анализ
• Монгол ба гадаад хэлний спортын дискурсын анализ
• Монгол ба гадаад хэлний боловсролын дискурсын анализ
• Монгол ба гадаад хэлний хөдөө аж ахуйн дискурсын анализ
• Монгол ба гадаад хэлний шашны дискурсын анализ
• Монгол ба гадаад хэлний метадискурсын анализ
• Монгол ба гадаад хэлний гарчгийн дискурсын анализ
• Монгол ба гадаад хэлний зар сурталчилгааны дискурсын анализ

Антропологи, угсаатны хэл шинжлэл
 

• Хэлний зарим үзэгдлийг антропологи хэлшинжлэлийн үүднээс судлах нь /монгол болон англи, орос, герман, франц, хятад, япон, солонгос хэлний хэрэглэгдэхүүн дээр/
• Хэлний зарим үзэгдлийг этнолингвистикийн үүднээс судлах нь /монгол болон англи, орос, герман, франц, хятад, япон, солонгос хэлний хэрэглэгдэхүүн дээр/
• Хэл ба соёлын харилцан хамаарлыг этнолингвистикийн үүднээс судлах нь
• Сонины хэлийг үндэсний сэтгэлгээний үүднээс судлах нь
• Зар сурталчилгааг үндэсний сэтгэлгээний үүднээс судлах нь

Когнитив, нейро, сэтгэц хэлшинжлэл
 

• Монгол ба гадаад хэлийг когнитив хэлшинжлэлийн үүднээс судлах нь
• Монгол ба гадаад хэлний зарим үгсийн концепт судалгаа /когнитив хэлшинжлэл/
• Төрөл бус хэлэнд өнгө заах үгийг когнитив хэлшинжлэлийн үүднээс судлах нь
• Өгүүлбэрийн бүтцүүдийг когнитив хэлшинжлэлийн үүднээс судлах нь
• Хэлний ассоциатив сэтгэлгээг судлах нь
• Хэлний элипсисийн үзэгдлийн компьютерийн загварыг боловсруулах
• Хэлний номинаци /нэрлэлт/ ба үндэсний сэтгэлгээ
• Номинацийн когнитив судалгаа
• Хэлний идиомыг үндэстний менталитетийн үүднээс судлах нь
• Рекламыг когнитив /антропологи/ хэлшинжлэлийн үүднээс судлах нь
• Газар усны нэрийг /топоним/ үндэсний менталитетийн үүднээс судлах нь
• Хотын топонимийн судалгаа /дан хэлний ба зэрэгцүүлсэн/
• Афазийг нейро хэлшинжлэлийн үүднээс судлах нь
• Метафорыг нейро хэлшинжлэлийн үүднээс судлах нь
• Семантик интерпретацийн судалгаа
• Семантик ой болон ойлголтын холбогдлыг судлах нь
• Семантик бүтцийг нейро хэлшинжлэлийн үүднээс судлах нь
• Каузатив бүтцийг нейро хэлшинжлэлийн үүднээс судлах нь
• Ярих, ойлгох процессийн нейро хэлшинжлэлийн анализ
• Хоёр хэл эзэмших вербал стратеги ба хэлний сэтгэлгээ
• Гадаад хэлний сургалтанд төрөлх хэлний нөлөөлөл
• Хэлний сэтгэлгээний биологийн суурь судлал
• Тархины функцууд, сэтгэлгээний хэлбэрүүдийн хамаарлыг судлах нь
• Тархи ба дотоод хэлэхүйн хамаарлыг судлах нь
• Хэл ярианы хөгжлийг оношлох асуудал
• Хэл ярианы хөгжлийн согогийг (афази, дислех, дисграф) судлах нь
• Хүүхдийн хэл ярианы хөгжлийг судлах, ажиглах
• Хэлний паршнгийн үзэгдлийг нейрокогнитив хэлшинжлэлийн үүднээс судлах нь
• Үгсийн аймгийг нейрокогнитив хэлшинжлэлийн үүднээс судлах нь
• Монгол ба гадаад хэлийг сэтгэц хэлшинжлэлийн үүднээс судлах нь
• Хэлзүйн концептуаль бүтцийг судлах нь
• Хэлний сэтгэлгээний механизмыг судлах нь
• Хэлний сэтгэлгээг математик аргаар загварчлах нь
• Корпус судлалд когнитив загваруудыг хэрэглэх нь
• Когнитив семантикийн судалгаа
• Когнитив антропологи болон соёлын универсалын судалгаа
• Метафорыг когнитив хэлшинжлэлийн үүднээс судлах нь
• Дискурсын бүтцийн когнитив анализ
• Ментал дүрслэлүүд, тэдгээрийн илэрхийллийн судалгаа
• Соёлын орчин, хам сэдвийг когнитив загваруудаар илэрхийлэх нь
• Үгийн сан ба хэлзүйн бүтцийн холбогдлыг судлах нь
• Унших үйл явц ба семантик ой санамжийн хамаарлыг судлах нь
• Хурдтай сканинг уншлага ба ой тогтоомжийн хамаарлыг судлах нь
• Мэдээллийг категорчилох загваруудыг судлах нь
• Дижитал имижийг боловсруулах, илэрхийлэхэд гурван хэмжээст системүүдийг хэрэглэх нь