Дээшээ

Мэдээлэл, харилцааны менежментийн сургуулийн судалгааны чиглэлүүдЗорилго

• Мэдээллийн системийн чиглэлээр үндэсний хэмжээнд судалгааны ажлыг өргөжүүлэх
• Мэдээллийн системийн чиглэлээр судалгааны төсөл хэрэгжүүлэх баг бүрдүүлэх, профессорын багийг төлөвшүүлэх

Мэдээллийн аюулгүй байдлын хамгаалалт
 

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийг бүрэн хамарсан мэдээллийн сүлжээний хөгжлийн чиг хандлага, загвар ба мэдээллийн сангийн удирдлага, Бизнесийн байгууллага болон хуулийн этгээдийн удирдлагын мэдээллийн систем, мэдээллийн аюулгүй байдлын хамгаалалт. Компьютерийн сүлжээ: Сүлжээний аюулгүй байдал хамгаалалт, утасгүй сүлжээ, түүний хуваарилалт, өгөгдөл дамжуулалт, хяналт, өргөтгөл

Мэдээлэл харилцааны суурь сүлжээ байгуулах
 

Төрийн болон бизнесийн мэдээллийн системийн бүрдүүлэгч дэд системүүдийн харилцан уялдааг хангахад чиглэгдсэн мэдээлэл харилцааны суурь сүлжээ байгуулах, Мэдээлэл харилцааны суурь сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангах дизайн архитектур түүний хөгжлийн үе шат, Өргөн зурвасын өндөр хурдны сүлжээ, түүний хэрэгцээ, хэрэглэгдэхүүн, Өргөн зурвасын өндөр хурдны сүлжээний хөгжлийн өнөөгийн болон хэтийн чиг хандлага, Монгол Улсад 1G, 3G, 5G үелзэлийн газар сансрын хосолсон өргөн зурвасын, өндөр хурдны сүлжээ байгуулах, түүний хөгжлийн түвшинг тодорхойлох техник эдийн засгийн үндэслэл

Мэдээллийн системийн загварчлал боловсруулах
 

Мэдээллийн системийн загварчлал боловсруулах арга зүйн асуудлууд, бүртгэл боловсруулалтын систем, ажлын байрны автоматжуулалтын систем, мэдлэг бүтээх систем, удирдлагын мэдээллийн систем, Мэдээлэл, харилцааны технологийн хууль эрх зүйн таатай орчин бүрдүүлэх арга зам, Мэдээллийн тогтолцооны хэл зүйн зохимжтой хангамжийг бүрдүүлэх асуудал, Бизнесийн байгууллага болон хуулийн этгээдийн удирдлагын мэдээллийн систем, Үйлдвэрийн стратегийн удирдлагын мэдээллийн систем, Анхдагч өгөгдлийг автоматаар бүртгэх, алгоритмчлах ба дизайны онол, практикийн асуудал, Төрийн болон бизнесийн бүртгэл, мэдээллийн харилцан уялдааг тестлэх ба үнэлэх арга механизм, Бизнесийн байгууллага болон хуулийн этгээдийн удирдлагын мэдээллийн систем, програм хангамжийг хөгжүүлэх арга зүйн асуудал, Үйлдвэрлэлийн процессын өгөгдлийн сангийн загварчлал, Мэдээллийн системийн дизайн, архитектурын төслийн баримт бичиг бэлтгэх арга хэрэгсэл, Монгол Улсын мэдээлэл харилцаа технологийн хөгжлийн хэтийн төлөв, Бизнесийн байгууллагын мэдээллийн системийн загвар боловсруулах, Санхүүгийн бүртгэлийн мэдээлэл боловсруулах програм хангамж

Хэрэгжүүлэх хэлбэр
 

• Тухайн чиглэлээр судалгаа хийж буй судалгааны багт орж ажиллах
• Мэдээллийн системийн чиглэлээр судалгаа шинжилгээ, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж буй судалгааны төвүүдтэй хамтран ажиллах
• Олон улсын судалгааны нийгэмлэгүүдэд гишүүнээр элсэн хамтран ажиллах
• Бизнесийн байгууллагууд болон төсөл хөтөлбөрийн захиалгат судалгааг гүйцэтгэх замаар хамтран ажиллах

Магистрантуудын уншиж, судлах номын жагсаалт
 

• Мэдээллийн системийн чиглэлээр судалгааны хамтын бүтээлүүд туурвиж, сургалт, судалгааны хэрэглээнд оруулах.
• Бизнесийн байгууллагын болон ОУ–ын төсөл хөтөлбөрүүдийн захиалгат судалгааг гүйцэтгэх төслийн багуудыг төлөвшүүлэх.

Судалгааны ажлыг дэмжих сангуудын хаягууд
 

• www.lib.umi.com/dissertations
• www.theses.org
• wwwlib.umi.com/dissertations/gateway
• www.ndltd.org
• theses.mit.edu
• adt.caul.edu.au
• www.umi.com/hp/Products/Dissertations.html
• edoc.hu-berlin.de/etd2003/lavrenova-olga/HTML/index.html
• etext.lib.virginia.edu/ETD/ETD.html
• scholar.lib.vt.edu/theses
• www.libweb.ru – орос хэл дээр
• www.rsl.ru – орос хэл дээр
• www.prometeus.nsc.ru/guide/guide/library.ssi - орос хэл дээр
• www.prometeus.nsc.ru/guide/guide/library.ssi - орос хэл дээр

Судалгааны ажлыг дэмжих сангуудын хаягууд
 

• www.ceu.hu/echo/
• www.soros.org/initiatives/hesp
• http://www.us-mongolia.com/

Мэргэжлийн холбоо байгууллагууд, вэб сайтууд
 

• Мэдээлэл технологийн үндэсний парк, www.itpark.mn
• Мэдээлэл харилцаа холбоо технологийн газар, www.ictpa.gov.mn
• Монголын хөгжлийн гарц ТББ www.gateway.mn
• Номын сан ба мэдээллийн технологийн холбоо
• Монголын мэдээллийн хөгжлийн холбоо
• Хархираа-хөгжил дэвшил төв
• Цахим мэдлэг ТББ www.mongolcampus.org

Мэргэжлийн сэтгүүл
 

• Компьютер таймс
• Компьютерийн мэдээ
• Компьютерийн сэтгүүл
• Шинэ ухаан технологи
• Компьютер /personal software russia/
• Мир компьютера
• Компьютерная газета
• Мир компьютерной автоматизации
• Перспективные информационные технологии и интеллектуальные системы
• Информационные технологии
• Информационные технологии в управлении