Дээшээ

Докторын сургалт


Мэргэжлийн чиглэл: Нийтийн удирдлага

Индекс: F04130301

Хөтөлбөрийн зорилго, хамрах хүрээ

Нийтийн удирдлагын чиглэлээр бие даан бүтээлчээр судалгаа шинжилгээ хийх чадвартай судлаачдыг бэлтгэхэд хөтөлбөрийн зорилго оршино.

Олгох мэдлэг чадвар
 

 • Менежментийн болон нийтийн удирдлагын онол, арга зүйн гүнзгий, системтэй мэдлэг
 • Эдийн засаг, статистик, эконометрикийн судалгааны аргуудыг ашиглах дадал
 • Бие даан эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил эрхлэх чадвар, дадал
 • Тухайн мэргэжлийн салбарт судалгаа, шинжилгээ хийх соёл, ёс зүй
 • Судалгаанд суурилсан болон эрдэм шинжилгээний ном зохиол, өгүүлэлд шүүмжлэлтэй үнэлгээ хийх, нэгтгэх чадвар
 • Судалгааны үр дүн болон шинэ мэдлэгийг хэрэглэгчдийн түвшинд тохируулан амаар болон бичгээр түгээн дэлгэрүүлэх чадвар
Онцлог давуу тал
 

 • Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг өндөр чадавхтайгаар гүйцэтгэх арга барилыг эзэмшинэ
 • Ахисан түвшний шинэ мэдлэгийг хамгийн түрүүнд авна
 • Бизнесээ зөв удирдах, бизнесийн байгууллагад амжилт гаргахад нөлөөлөх практик болон онолын мэдлэг олж авна
 • Өөрийн эрхэлдэг ажил бизнесийн хажуугаар цаг алдалгүй зэрэг ахиулах хамгийн том боломж
 • Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн сургалтын хөтөлбөрийн дагуу хичээллэнэ.