Дээшээ

Магистр, докторын хөтөлбөрт суралцагч элсүүлэх журам


Нэг. Ерөнхий зүйл

1.1 ХИС-ийн магистр, докторын хөтөлбөрт суралцагч элсүүлэхэд Дээд боловсролын тухай хууль, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2014 оны А/370 дугаар тушаалаар баталсан “Магистр, докторын сургалт эрхлэх нийтлэг журам”, ХИС-ийн “Магистр, доктор (Рh.D)-ын сургалтын журам”-ыг баримтална.

1.2 ХИС-ийн магистр, докторын хөтөлбөрт элсэхээр бүртгүүлэгч, элсэгч болон элсэлтийн комиссын үйл ажиллагааг зохицуулахад энэ журмын зорилго оршино.

1.3 ХИС-ийн магистр, докторын хөтөлбөрт элсэхээр хүсэлт гаргасан иргэнийг “бүртгүүлэгч”, элсэлтийн шалгалт өгч элсэх болзол хангасан бүртгүүлэгчийг “элсэгч” гэнэ.

1.4 Бүртгүүлэгч бүртгүүлэхээс өмнө энэхүү журамтай танилцах үүрэгтэй.

1.5 Энэхүү журам болон элсэлттэй холбоотой нэмэлт мэдээллийг https://elselt.humanities.mn цахим хуудсанд байрлуулна.

1.6 Өмнө эзэмшсэнээс өөр чиглэлээр магистр/докторын зэргийн хөтөлбөрт суралцахыг хүссэн элсэгчид сургалтын агуулгын залгамж, чанарыг хангахад шаардагдах зөрүү хичээлийг мэргэжлийн тэнхимийн санал, зөвшөөрөл дээр үндэслэн судална. Эдгээр хичээлийн багц цагийг магистр/докторын зэрэг олгох үндсэн ачаалалд тооцохгүй.

1.7 Элсэлт авах хөтөлбөр, элсэлтийн бүртгэлийн дэс дараалал, элсэлтийн шалгалтын хуваарь болон бусад мэдээллийг ХИС-ийн http://www.humanities.mn мэдээллийн цахим сайт, https://elselt.humanities.mn элсэлтийн бүртгэлийн сайт, хичээлийн байрны мэдээллийн самбар болон өдөр тутмын сонинуудад байршуулна.

1.8 ХИС-д элсэхийг хүссэн гадаадын харьяат иргэдийн асуудлыг тусад нь журмаар зохицуулна.

1.9 Энэхүү журмаар зохицуулагдахгүй асуудлыг ХИС-ийн захирлын тушаалаар байгуулагдсан элсэлтийн комисс шийдвэрлэнэ.

Хоёр. Бүртгүүлэгчдэд тавигдах шаардлага

2.1 Магистрын хөтөлбөрт тодорхой мэргэжлээр бакалаврын зэрэгтэй, үнэлгээний голч дүн 2.4 болон түүнээс дээш, докторын хөтөлбөрт тодорхой чиглэлээр судалгааны ажил гүйцэтгэж байсан туршлагатай, магистрын зэрэгтэй, үнэлгээний голч дүн 3.0 болон түүнээс дээш иргэнийг элсүүлнэ.

2.2 Бүртгүүлэгч нь системд өөрийн гар утасны дугаар, цахим шуудангийн хаягийг заавал бүртгүүлэх бөгөөд энэ мэдээллийн үнэн зөв оруулсан байдлыг бүртгүүлэгч өөрөө хариуцна.

Гурав. Элсэлтийн бүртгэл

3.1 2018-2019 оны хичээлийн жилд хавсралт-1-д заасан хөтөлбөрүүдээр элсэлт авна.

3.2 Элсэлтийн бүртгэлийг цахим хэлбэрээр https://elselt.humanities.mn болон биеэр ирж бүртгүүлэх хэлбэрээр зохион байгуулна.

3.3 Цахим хэлбэрээр бүртгүүлэгч нь 2018 оны 5 сарын 28–ноос 8 сарын 24–ны хооронд бүртгүүлэн, бусад холбогдох баримтуудыг зааврын дагуу илгээнэ.

3.4 Цахим хэлбэрээр бүртгүүлсэн иргэн 2018 оны 8 сарын 13–нөөс 8 сарын 24–ны хооронд ХИС-ийн хичээлийн 2-р байрны 403 тоот, элсэлтийн комисст шаардагдах бичиг баримтыг бүрдүүлэн ирж цахим бүртгэлийг баталгаажуулна.

3.5 Биеэр ирж бүртгүүлэх иргэн 2018 оны 5 сарын 28-ноос 8 сарын 24–ны хооронд ХИС-ийн хичээлийн 2-р байрны 403 тоот, элсэлтийн комисст шаардагдах бичиг баримтыг бүрдүүлэн ирж, бүртгүүлнэ.

3.6 Бүртгүүлэгч нь дараах материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

Магистрын хөтөлбөрөөр:

  • Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг, хуулбарын хамт
  • Бакалаврын диплом, хавсралт, хуулбарын хамт
  • Цээж зураг (сүүлийн 3 сард авахуулсан, 3x4 хэмжээтэй байх)
  • Бүртгэлийн хураамж 5000 төгрөг

Докторын хөтөлбөрөөр:

  • Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг, хуулбарын хамт
  • Бакалавр болон магистрын диплом, хавсралт, хуулбарын хамт
  • Цээж зураг (сүүлийн 3 сард авахуулсан, 3x4 хэмжээтэй байх)
  • Бүтээлийн жагсаалт
  • Бүртгэлийн хураамж 5000 төгрөг

Дөрөв. Элсэлтийн шалгалт

4.1 Бүртгэл баталгаажиж дууссаны дараа бүртгүүлэгч нь ХИС-ийн лабораторит өөрийн биеэр элсэлтийн шалгалтыг өгнө.

4.2 Магистрын элсэлтийн шалгалт нь мэргэжил бүрээр өөр өөр хэлбэрээр байх ба докторын элсэгчдийн элсэлтийн шалгалтыг эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд, судалгааны ажлын үр дүн, туршлагыг харгалзан тооцно.

4.3 Тухайн элсэх мэргэжлээр бакалаврын зэрэг хамгаалсан, 3.5-оос дээш голч дүнтэй элсэгчийн шалгалтаас чөлөөлнө.

4.4 Элсэгч нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн гадаад хэлний шалгалтын хүчин төгөлдөр гэрчилгээтэй бол гадаад хэлний шалгалтаас чөлөөлнө.

4.5 Шалгалт авах өдөр, цаг, байр, шалгалтын талаарх мэдээллийг бүртгэлийн хугацаанд https://elselt.humanities.mn цахим хуудсанд байршуулна.

Тав. Элсэгчийг шалгаруулах ба мэдэгдэх

5.1 Бүртгүүлэгчдийг бакалаврын дипломын голч дүн, шалгалтын оноогоор жагсаан хяналтын тоонд багтаан элсүүлнэ. Хяналтын тоог салбар сургуулиуд элсэлтийн комисстой хамтран шийдвэрлэнэ.

5.2 Элсэгчдийн оноо тэнцвэл бүтээлийн жагсаалтаар харгалзана.

5.3 Шалгалтад тэнцсэн эсэхийг шалгуулагчид цахим шуудан болон шаардлагатай тохиолдолд утсаар мэдэгдэнэ.

Зургаа. Бусад

6.1 Бүртгэлийн хураамжийг буцааж олгохгүй.

6.2 Элсэх болзол хангасан боловч заасан хугацаанд ирж бүртгүүлээгүй /суралцах гэрээ байгуулаагүй/ хүнийг суралцахаас татгалзсан гэж үзэн элсэх эрхийг хүчингүйд тооцно.

6.3 Элссэн магистрант, докторант нь сургалтад хамрагдаагүй тохиолдолд тухайн хичээлийн жилийн тухайн улирлыг оролцуулан дараалсан 2 улирлын хугацаанд суралцах эрх нь хүчинтэй байна.

6.4 Элсэх эрх авсан боловч анги бүрдээгүй тохиолдолд элсэгчдэд өөр ойролцоо хөтөлбөрийг санал болгоно.

6.5 Биеэр болон цахим хэлбэрээр бүртгэл явагдаж байх үед ХИС – ийн салбар сургуулиуд санал болгож буй хөтөлбөрүүдээ танилцуулах, зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагааг утас, цахим шуудангаар зохион байгуулна.

Хавсралт 1
 

Магистр докторын хөтөлбөрт 2018-2019 оны хичээлийн жилд суралцагч элсүүлэх хөтөлбөрүүд

Бүлэг Хөтөлбөрийн түвшин Хөтөлбөрийн нэр, индекс Элсэлтийн шалгалтын хэлбэр
I Магистр Бизнесийн удирдлага /Е04130101/ Эссэ Англи хэл (B2, C1)
Маркетинг /Е04140101/ Эссэ Англи хэл (B2, C1)
Менежмент /Е04130201/ Эссэ Англи хэл (B2, C1)
Эдийн засаг /Е03110101/ Эссэ Англи хэл (B2, C1)
Гадаад хэл, шинжлэл /Е02320202/ Эссэ Англи хэл (B2, C1)
Боловсролын удирдлага /Е01110102/ Эссэ Англи хэл (B2, C1)
Боловсрол судлал /Е01110101/ Эссэ Англи хэл (B2, C1)
Олон улсын харилцаа /Е02220401/ Эссэ Англи хэл (B2, C1)
Мэдээллийн систем /Е06130301/ Тест Англи хэл (B2, C1)
Сэтгүүл зүй – Дижитал сэтгүүл зүй /Е03210101/ Эссэ Англи хэл (B2, C1)
II Доктор Нийтийн удирдлага (Төрийн захиргааны удирдлага, Боловсролын удирдлага) /F04130301/ Эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд, судалгааны ажлын үр дүн, туршлага Англи хэл (B2, C1)
Сэтгүүл зүй – Олон нийтийн мэдээлэл харилцаа /F03210101/
Гадаад хэл, шинжлэл /F02320202/
Олон улс, орон судлал /F02220301/