Дээшээ

Бакалаврын хөтөлбөр


БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР

Мэргэжлийн чиглэл
 
Тайлбар: *Энэхүү хөтөлбөрөөр суралцагсад нь Багш - Орчуулагчийн мэргэжлийг хос мэргэжлийн түвшинд эзэмших сонголт бий.
               **Энэхүү хөтөлбөрөөр суралцагсад нь 4 жилийн хугацаанд хос мэргэжил эзэмших боломжтой.