Дээшээ

Оюутны холбооны эрх, үүрэг, хариуцлага


ХИСОХ-ны тэргүүн, дэд тэргүүн, ерөнхий нарийн бичгийн дарга, нарийн бичиг болон салбар сургуулиудын оюутны зөвлөлийн дарга нар нь дараахи эрх, үүрэг болон хариуцлагыг хүлээнэ.

 

ХИСОХ-ны Тэргүүн
 

 • Тэргүүн ХИС - ийн оюутан байна.
 • Тэргүүнийг ээлжит чуулганаар нэр дэвшүүлэн сонгох бөгөөд чуулганаар хэлэлцэн улируулан сонгож болно.
 • Тэргүүн нь ХИСОХ-ны Удирдах зөвлөлийн хурлыг даргална
 • Тэргүүн ХИС - ийн Удирдах зөвлөлийн гишүүн байна.
 • Удирдах зөвлөлийн гаргасан ХИСОХ-ны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг баталгаажуулна.
 • Ажлын холбогдолтой шийдвэр гаргана.
 • Удирдах зөвлөлийн олгосон эрх хэмжээний хүрээнд ХИСОХ-г төлөөлж өмч хөрөнгийг захиран зарцуулна.
ХИСОХ-ны Дэд тэргүүн
 

 • Дэд тэргүүн ХИС - ийн оюутан байна.
 • Дэд тэргүүнийг ээлжит чуулганаар нэр дэвшүүлэн сонгох бөгөөд чуулганаар хэлэлцэн улируулан сонгож болно.
 • Тэргүүний эзгүйд түүний шийдвэрээр зарим бүрэн эрхийг нь, Тэргүүнийг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлсөн үед бүрэн эрхийг нь хэрэгжүүлнэ.
 • Бодлого, стратегийн төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэхэд оролцоно.
 • Бүх гишүүдийн хурлыг даргална.
 • Дэд  тэргүүн нь Тэргүүний болон Удирдах зөвлөлийн захирамж, зааврыг биелүүлэх үүрэгтэй.
 • Дэд тэргүүн нь гүйцэтгэх хорооны 4 салбар, сургуулийн оюутны зөвлөл, Оюутны клубын нэгдсэн зөвлөлийн үйл ажиллагааг хариуцаж ажиллана.
Ерөнхий нарийн бичгийн дарга
 

 • Ерөнхий нарийн бичгийн  дарга ХИС - ийн оюутан байна.
 • Ерөний нарийн бичгийн даргыг  ээлжит чуулганаар сонгогдсон  тэргүүн , дэд тэргүүн хэлэлцэж сонгоно.
 • Ерөнхий нарийн бичгийн дарга нь ХИСОХ-ны өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулна.
 • Эд хөрөнгө болон санхүүгийн захиран зарцуулалтад хяналт тавина.
 • Ерөнхий нарийн бичгийн дарга нь ХИСОХ-ны гүйцэтгэх хорооны 4 албыг хариуцаж ажиллана.
 • Ерөнхий нарийн бичгийн даргын бусад эрх, үүрэг, хариуцлагын хэмжээ хязгаарыг ХИСОХ-ын Удирдах зөвлөлөөс тогтоож болно.
ХСС - ийн оюутны зөвлөлийн дарга
 

 • Хэл соёлын сургуулийн оюутны зөвлөлийн дарга нь ХИС - ийн оюутан байна.
 • ХИС - ийн хэл соёлын сургуулиас оюутнууд нь хэлэлцэн сонгон томилж болно, мөн ХИСОХ-ноос сонгон ажиллуулж болно.
 • ХСС-ийн ОЗ нь хэл соёлын сургуулийн оюутнуудыг идэвхжүүлэх үйл ажиллагаа зохион байгуулна.
 • Тухайн улиралд хийх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж тэр төлөвлөгөөний дагуу ажлыг гүйцэтгэнэ.
 • ХИСОХ-ны тэргүүн оюутны зөвлөлийн ажлыг хянан ажиллуулна.
 • Улирал дуусахад тухайн улиралд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг ХИСОХ-ны дэд тэргүүнд өгнө.
БС - ийн оюутны зөвлөлийн дарга
 

 • Бизнесийн сургуулийн оюутны зөвлөлийн дарга нь ХИС - ийн оюутан байна.
 • Бизнесийн сургуулиас оюутнууд нь хэлэлцэн сонгон томилож болно, мөн ХИСОХ-ноос сонгон ажиллуулж болно.
 • БС-ийн ОЗ нь бизнесийн сургуулийн оюутнуудыг идэвхижүүлэх үйл ажиллагаа зохион байгуулна.
 • Тухайн улиралд хийх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж тэр төлөвлөгөөний дагуу ажлыг гүйцэтгэнэ.
 • ХИСОХ-ны тэргүүн оюутны зөвлөлийн ажлыг хянан ажиллуулна.
 • Улирал дуусахад тухайн улиралд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг ХИСОХ-ны дэд тэргүүнд өгнө.
МХМС - ийн оюутны зөвлөлийн дарга
 

 • МХМС-ийн оюутны зөвлөлийн дарга нь ХИС - ийн оюутан байна.
 • ХИС - ийн МХМС-иас оюутнууд нь хэлэлцэн сонгон томилож болно, мөн ХИСОХ-ноос сонгон ажиллуулж болно.
 • МХМС-ийн ОЗ нь бизнесийн сургуулийн оюутнуудыг идэвхижүүлэх үйл ажиллагаа зохион байгуулна.
 • Тухайн улиралд хийх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж тэр төлөвлөгөөний дагуу ажлыг гүйцэтгэнэ.
 • ХИСОХ-ны тэргүүн оюутны зөвлөлийн ажлыг хянан ажиллуулна.
 • Улирал дуусахад тухайн улиралд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг ХИСОХ-ны дэд тэргүүнд өгнө.
ОУХНСС - ийн оюутны зөвлөлийн дарга
 

 • ОУХНСС-ийн оюутны зөвлөлийн дарга нь ХИС - ийн оюутан байна.
 • ХИС - ийн ОУХНСС-иас оюутнууд нь хэлэлцэн сонгон томилож болно, мөн ХИСОХ-ноос сонгон ажиллуулж болно.
 • ОУХНСС-ийн ОЗ нь ОУХНСС-ийн оюутнуудыг идэвхижүүлэх үйл ажиллагаа зохион байгуулна.
 • Тухайн улиралд хийх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж тэр төлөвлөгөөний дагуу ажлыг гүйцэтгэнэ.
 • ХИСОХ-ны тэргүүн оюутны зөвлөлийн ажлыг хянан ажиллуулна.
 • Улирал дуусахад тухайн улиралд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг ХИСОХ-ны дэд тэргүүнд өгнө.