Дээшээ

2018 онд


Шинээр нэмэгдсэн ном, сурах бичиг

Номын нэр Зохиогч Тайлбар Тоо ширхэг
1. Epigenetics C.David Allis Thomas Jenuwein Danny Reinberg нарын генетикийн шинжлэх ухааны сүүлийн үеийн ололт нээлтийн талаарх хамтын бүтээл. АНУ-ын Нью Йорк хотноо англи хэл дээр 2007 онд хэвлэгдсэн. 1
2. Research Methodology Академич Б.Чулуундорж 2017 онд шинэчлэгдэн хэвлэгдсэн. Магистр, докторын сургалтанд ашиглагдаг. 10
3. Эрдэм шинжилгээний бичиг   2017 онд хэвлэгдсэн ХИС-ийн эрдэмтэн, багш, судлаач нарын эрдэм шинжилгээний хурлын материал, илтгэл бүтээлийн эмхтгэл. 10
4. Нейро сэтгэл судлал Доктор (Ph.D) Ч.Дэлгэрцэцэг Нейро сэтгэл судлалын хичээлийн лекцүүдийн эмхтгэл. /2018 он/ 60
5. Дифференциал, интеграл тоолол Жеймс Стюарт Нэг хувьсагчийн функцийн дифференциал, интеграл тооллын тухай бүтээл бөгөөд монгол хэлнээ хөрвүүлэгдсэн. /790 хуудастай/ 10
6. Research methodology: QUALITATIVE RESEARCH Академич Б.Чулуундорж Судалгааны арга зүй (чанарын ба тоон судалгаа)-н чиглэлээр уншиж судлах хэрэглэгдэхүүн материал, гарын авлага  23
7. Research methodology: QUANTITATIVE RESEARCH 25
8. Qualitative research Академич Б.Чулуундорж Лекцийн материал  
9. Verbal and mathematical thinking
10 Оптимизаци-5 Энхбат.Р Хэрэглээний математикийн орчин үеийн чиглэл болох оновчлол, оновчтой удирдлагын тухай хөндсөн бүтээл бөгөөд оновчлолын онол, оптимизаци буюу математикийн програмчлалын тухай өгүүлнэ. 10
11 Боловсролын сэтгэл судлалын практикт хэрэглэх аргачлалууд Мөнхзул.П Боловсролын сэтгэл зүйн судалгаа, оношлогоог хийх аргуудын талаарх гарын авлага. 30
12 Stragetic Human Resourses Planning /Nelson Education Series in Human Resourse Management/ Monica Belcourt /Author/   1
13 Study Guide for International Economics: Theory and Policy for International Economics Krugman, Paul R. Paul R. Krugman /Author/, Maurice Obstfeld /Author/ Олон улсын эдийн засгийн сурах бичгийн дагалдах энэ сурах бичигт бүлэг тус бүрт тохирох нэмэлт мэдээлэл болон бодлого дасгалууд багтсан. 1
14 Intermediate Accounting: IFRS Edition Donald E.Kieso Тус сурах бичигт IFRS гэж юу болох, түүнийг практикт хэрхэн ашиглах талаар нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжлийн ангийн оюутнуудад зорилусан хэрэгслүүдийг нэгтгэн багтаасан байдаг. Түүнчлэн санхүүгийн хэрэгслүүдийг хэрхэн бүртгэх, лизингийн бүртгэлтэй холбоотой шинэ нээлтүүд, санхүүгийн талаарх одоогийн практикт ашиглагдаж буй арга барилуудыг тайлбарласан байна. Мөн IFRS ба GAAP-ын хооронд ямар ялгаа байдгийг бүрэн тайлбарлаж өгснөөрөө давуу байдаг. 2
15 Tourism Supply Chain Management /Advances in Tourism/ Haiyan Song Аялал жуулчлал нь өөр өөр үйлчилгээний бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд нэмүү өртөг шингэсэн гинжин хэлхээнд тулгуурлан үйл ажиллагаагаа явуулдаг онцлогтой. Энэхүү ном нь аялал жуулчлалын хүрээнд нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээний менежментийн онол, практикийн олон нийтэд түгээх зорилготой. Ингэснээр аялал жуулчлалын байгууллагуудын хоорондын харилцаа холбоо, байгууллагуудын уялдаа холбоо хэрхэн үр өгөөжтэй болж, бизнесийн гүйцэтгэл хэрхэн сайжирна. Энэхүү ном нь анхан шатны судалгаан дээр суурилсан олон улсын жишиг онол, аялал жуулчлалын үр дүнтэй менежментийн үр дүн, боломжуудыг харуулах олон улсын жишээнүүдээс бүрддэг. 1
16 Decision Making in Systems Engineering and Management /2nd Edition/ Gregory S.Parnell, Patrick J.Driscoll, Dale l.Henderson Хэрэв олон тооэы бодитой шийдвэр гаргах хэрэгтэй бол энэ номыг ашиглах боложтой. Тус номонд инженерийн болон менежментийн шийдвэр гаргалтын үе шат, сонголтууд, үр дүнгийн шинжилгээ хийх аргачлал зэргийг багтаасан байна. 1
17 Mergers and Acquisitions from A to Z Sherman J.Andrew Корпорацийн болон пүүсийг худалдан авах болон нэгдэх үйл ажиллагааг амжилттай удирдах үйл явцын цагаан толгой. Олон улсын бизнесийн нэг хэлбэр болох корпорацийн нэгдэх үйл ажиллагааг системтэй хийх ойлголт, нэр томьёо хэллэг, шинжилгээ судалгаа хийх аргачлал, төлөвлөлт хийх арга зүйг багтаасан сурах бичиг юм. Тэр дундаа олон улсын хууль, эрх зүйн хүрээнд үр дүнтэй нэгдэл эсвэл худалдан авалт хийхэд тустай. 1
18 Productivity and Reliability-Based Maintenance Management Matthew P.Stephens Бүтээмжийн менежемнтийн онол арга зүй, бүтээмжийг хэмжих, тооцоолох, шинжлэх, бүтээмж дээшлүүлэх аргуудыг багтаасан цогц сурах бичиг юм. Тэр тусмаа бүтээмжийн менежментийн тооцоолол, шинжилгээний аргуудыг түлхүү оруулсан практикт хэрэглэх боломжтой юм. 1
19 Financial Services Marketing: an International Guide to Principles and Practice /2nd Edition/ 2013 Ennew, Christine, Waite, Nigel   1
20 Applying Advanced Analytics to HR Management Decisions: Methods for Selection, Developing Incentives and Improving Collaboration /FT Press Analytics/ Sesil James C.   1
21 Cost-Benefit Analysis /International Library of Critical Writings in Economics/ Arnold C., Harberger, Glenn P. Jenkins   1
22 The Basics of Finance: An Introduction to Financial Markets, Business Finance and Portfolio Management Pamela Peterson drake, Frank J.Fabozzi Санхүүгийн зах зээл, бизнесийн санхүү, багцын удирдлага зэргийг түлхүү тайлбарласан сурах бичиг бөгөөд өнөөгийн бизнесийн нөхцөл байдалд тулгуурлан бичигдсэн байдаг тул сургалтанд ашиглахад илүү тохиромжтой байдаг.Тус сурах бичигт санхүүгийн хэрэгслүүд ба санхүүгийн зах зээлээс эхлээд багцын удирдлагын арга барилууд, санхүүгийн тайлан ойлгож, шинжлэх, байгууллагын санхүүгийн стратеги, төлөвлөгөө, бодлого зэргийг бүхэлд нь тайлбарласан байдаг. 1
23 Intermediate Microeconomics: Instructor`s Manual - Test-item File Theodore C. Bergstrom, Hal R. Varian Энэхүү тест бодлогын гарын авлагат дунд түвшний микро эдийн засгийн хамрах хүрээний бүхий л бодлого дасгал, олон сонголтот асуулт зэргийг багтаасан байдаг ба улирлын шалгалт, семинар, бие даалтын бодлогын гарын авлага болно. 1
24 Principles of Risk Management and Insurange, global Edit Michael McNamara George E. Rejda Эрсдлийн удирдлага номыг судалснаар бизнесийн байгууллагад учирч болох бүх төрлийн эрсдлийн талаар гүн гүнзгий судлах улмаар олон улсын түвшин дэхь эрсдлийн менежментийн асуудал/ байгалийн гамшиг,терроризмын асуудалд эрсдлийн менежментийн хэрхэн зохион байгуулах вэ?, эрсдлийн менежмент даатгалын асуудлыг хэрхэн оролцуулах талаар ойлголттой болно. 1
25 Business Policy and Strategy: The Art of Competition, 7th Edition Chery Van Deusen, Stewen Williamson Бизнесийн бодлого, стратеги: өрсөлдөөний урлаг, долоо дахь хэвлэл нь маркетинг, үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаа, санхүү зэрэг бизнесийн функцуудыг шинжлэн судлах замаар бизнесийн стратегийг амжилттай боловсруулж, хэрэгжүүлж, үнэлэх талаарх мэдлэгийг оюутнуудад олгоно. Уг сурах бичиг нь үндсэн болон янз бүрийн стратегийн бодлогыг судалж, оюутнуудад байгаль орчны өөрчлөлттэй зохицуулах стратегийн хувилбаруудыг хэрхэн боловсруулах талаар стратегийн менежментийн ойлголтыг өгнө. Онолыг практиктай оновчтой хослуулсан, орчин үеийн өндөр өрсөлдөхүйц бизнесийн орчинг бий болгоход шаардлагатай мэдээллээр хангагдсан сурах бичиг юм. 1
26 Managerial Economics: Applications, Strategies and Tactics James R. McGuigan, Charles Moyer, Frederick H.deB. Harris Mенежментийн эдийн засаг нь ирээдүйн бизнесийн удирдагчид аливаа шийдвэрлэх асуудлаа эдийн засгийн онол, арга зүйн шинжилгээнд үндэслэн илүү сайн үр дүнтэй шийдвэрлэх арга зүйд суралцахад тусална. Уг номонд уламжлалт микро эдийн засгийн онолын үндэс суурийг тэнцвэржүүлж, тоглоомын онолын тактик, мэдээллийн эдийн засаг, байгуулалтын бүтэц зохион байгуулалт гэх мэт удирдлагын эдийн засгийн хамгийн сүүлийн үеийн шинжилгээний арга хэрэгслийг өргөнөөр тусгасан байна. Мөн энэхүү шинэ хувилбар /edition/ нь орчин үеийн байгаль орчинд ээлтэй бүтээгдэхүүн болон практикийн талаар сонирхолтой анхаарал хандуулахаар өнөөгийн оюутнуудад шаардлагатай менежментийн чухал сэдвүүдийн хамгийн сүүлийн үеийн хүрээг хамруулан товч, цогцоор нь авч үзсэн байна. 1
27 Toward More Sustainable Infrastructure: Project Evaluation for Planners and Engineers Carl D. Martland   1
28 Total Quality Management in Education Edward Sallis   1
29 A Course in Microeconomic Theory David M. Kreps David M.Kreps тус номыг ахисан түвшний микро эдийн засгийг судлах оюутнуудад зориулан гарын авлага болгон бичсэн байдаг. Тус номны бусад мизро эдийн засгийн онолын номнуудаас ялгарах гол ялгаа нь орчин үеийн тоглоомын онолын хэрэглээг хэрэглэгч ба пүүсийн хоорондын харилцаан дээр тулгуурлан тайлбарласан байдагт оршино. Түүнчлэн микро эдийн засгийн онолыг тодорхой бус байдалд болон динамик нөхцөл байдалд тайлбарласан байдаг. 1
30 Tourism Management David Weaver, Laura Lawton Аялал жуулчлалын менежмент ном нь аялал жуулчлалын салбарын бүрэн хүчин чадлыг эдийн засаг, экологи, нийгэм, соёлын эерэг, тогтвортой байдлыг хангахад чиглүүлэх, дасан зохицох менежмент шаардлагатай байгааг тайлбарладаг. Мөн аялал жуулчлалын салбар дахь сэргээн босголт, инновацийг бий болгоход чиглэсэн өргөн хүрээний мэдлэг, сэтгэлгээтэй менежерүүд, төлөвлөгчдийг хөгжүүлэх зорилготой. Энэ нь эдийн засгийн, байгаль орчин, нийгэм-эдийн засгийн амьдрах чадварыг хангах тогтвортой хөгжил, тогтвортой аялал жуулчлалын асуудалтай шууд холбогдож өгдөг. 1
31 Event Management Lynn Van Der wagen, Brenda R. Carlos Энэхүү сурах бичиг нь үйл явдлын удирдлагын олон талт шинж чанарыг судлах ба түүнтэй холбоотой практик ур чадвар, мэргэжлийн мэдлэгийг олгоно. Өөрөөр хэлбэл спорт, хөгжим, урлаг, корпорацийн үйл ажиллагаа, аялал жуулчлал, олон нийтийн болон сайн дурын үйл ажиллагаа зэрэг үйл явдлын менежментэд сургана. Тэмдэглэлт арга хэмжээг зохион байгуулахад анхаарах зүйл, түүний удирдлагын талаар цогц ойлголт өгнө. 1
32 Essentials of Investments /9th Edition/ Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus   1
33 Ecology: Concepts and Applications Manuel Molles Моллсын үзэл баримтлал ба хэрэглээний тухай оюутнуудыг экологийн үндсэн үзэл баримтлалыг ойлгоход тусалдаг үндсэн сурах бичиг юм. Байгалийн ба зориудын хувьслын үзэл баримтлал, онолууд, дэлхийн байгалийн түүхийн өөрчлөлт хувьсал, өөрчлөгдөж буй гариг ертөнцийг хамгаалах олон улсын тушлага гэрээ концептүүдийн тухай онол практикийн мэдлэг олгоно. 1
34 Econometrics by Example Damodar Gujarati Эконметриксийн томъёо, онол зэрэг нь дангаар судлахад хүндрэлтэй байдаг тул тус номын зохиогч энэхүү бүтээлээ туурвихдаа онолыг жишээ ашиглан тайлбарласан байдаг тул онол болон загваруудыг ойлгоход илүү хялбар болсон байдаг. Тиймээс тус номыг ашигласнаар эконометриксийн онолыг ашиглах чадвартай болно. 1
35 Neuromarketing in Action: how to Talk and Sell to the Brain Georges, Patrick M. Neuromarketing in action ном нь тархины функц, ухамсар хэрэглэгчдийн зан төлөвт хэрхэн нөлөөлдөг талаар нарийвчлан авч үзсэн байна. Энд тархи, ухамсар нь маркетингийн хамгийн гол чухал хэрэгсэл болж байгаа шинжлэх ухааны үндэслэл болон практикт хэрэглээг тод харуулж өгсөн байна. Facebook, Aston Martin, Hermes, Virgin, Facebook, Ralph Lauren, Fuji зэрэг олон тооны глобал брэндүүд тархи судлал, маркетингийг хослуулан ашигласнаар тархины үйл ажиллагаа, оюун ухаан, сэтгэхүй хэрэглэгчдийн зан төлөв дэх далд ухамсарт нөлөөлөхийг оролдож байгаа талаарх асуудлыг авч үзсэн байна. Уг номонд үйлчлүүлэгчийн мэдрэхүй, сэтгэл хөдлөл, санах ой, ухамсар, сэтгэл ханамжаар дамжуулан маркетингийн үр дүнг сайжруулж болох арга замуудыг судалж, худалдах арга, мэдрэхүйн маркетинг, бүтээгдэхүүний өөрчлөлт гэх мэт одоогийн маркетингийн үйл ажиллагаанд үзүүлж буй үр нөлөөг харуулсан ба үнэ цэнийн инноваци, мэдрэхүйн брэндүүд, нийгмийн сүлжээнүүдтэй харилцах харилцааг нэмэгдүүлэх, зөвшөөрөл олгох маркетинг зэрэг стратегиудын талаарх мэдээллийг агуулсан байна. 1
36 Төрийн санхүү, хяналт Болдбаатар.Д, Нанзаддорж.Б Санхүү, төсөв, орлого, татвар, зарлага зэрэг төрийн санхүүгийн зарчмуудыг нэлээн өргөн хүрээнд магистрантурын хичээлийн хөтөлбөрийн дагуу бичсэн ном. 20
37 Financial Accounting: IFRS Jerry J. Weyganch, Paul D. Kimmel, Donald E. Kieso Тус сурах бичигт IFRS гэж юу болох, түүнийг практикт хэрхэн ашиглах талаар нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжлийн ангийн оюутнуудад зорилусан хэрэгслүүдийг нэгтгэн багтаасан байдаг. Түүнчлэн санхүүгийн хэрэгслүүдийг хэрхэн бүртгэх, лизингийн бүртгэлтэй холбоотой шинэ нээлтүүд, санхүүгийн талаарх одоогийн практикт ашиглагдаж буй арга барилуудыг тайлбарласан байна. Мөн IFRS ба GAAP-ын хооронд ямар ялгаа байдгийг бүрэн тайлбарлаж өгснөөрөө давуу байдаг. 1
38 Marketing and Management, 15 Edition Philip Kotler Маркетинг менежментийн номыг судалсанаар зах зээлийн судалгаа хийж, маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулах, парактикт хэрэгжүүлэх, шийдвэр гаргах , зах зээл шинэ бараа бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэх, орчин үеийн маркетингийн чиг хандлагын талаар ойлголттой болно. Орчин үеийн маркетингийн онол, парактик чиг хандлагын талаар ойлголттой болно. 1
39 Auditing - assurance Services Timothy J. louwers, Allen Blay, David Sinason, Jerry R. Strawser, Jay C. Thibodeau   1
40 Microeconomics: Behavior, Institutions and Evolution /The Roundtable series in Behavior Economics/ Samuel Bowles Орчин үеийн микро эдийн засгийн онолын үүднээс авч үзвэл, эдийн засгийн бүтэц, улс орны баялаг зэргээс хамаарах тухайн улсын хэрэглэгч пүүсүүдийн хоорондын хамаарал ялгаатай болдог. Микро эдийн засгийн судлах энэхүү асуудлыг тус номонд онолын бүрэн гаргалгаатайгаар, мөн динамик бүтцийн хувьд тайлбарласан байдаг. 1
41 Principles of Marketing /17th Edition/ Philip T. Kotler, Gary Armstrong Маркетингийн үндэс номыг судалснаар маркетингийн орчин үеийн чиг хандлагыг судлах, бизнесийн байгууллага хэрэглэгчидтэйгээ харилцаа холбоотой ажиллахын тулд дижитал маркетинг, сошиал медиаг ашиглах, зах зээлийн орчин хурдтай өөрчлөгдөж байгаа орчин үед хэрхэн дасан зохицож ажиллах талаар ойлголттой болно. 1
42 Innovation Management and New Product Development /6th Edition/ Paul Trott Шинэчлэлийн менежмент ба шинэ бараа бүтээгдэхүүний хөгжил номыг судалснаар ахисан түвшний магистрын зэрэг олгох сургалтанд хэрэглэх ба шинэ бүтээгдэхүүний менежмент, технологийн менежментийн талаар судлах, шинэ бүтээгдэхүүний загвар боловсруулах, зах зээл дээр шинэ бараа бүтээгдэхүүнийг хэрхэн нэвтрүүлэх арга замын талаар ойлголттой болно. 1
43 Concepts of Transportation Economics Barry E. Prentice, Darren Prokop   1
44 Tourist Customer Service Satisfaction: an Encounter Approach Francis Noe, Muzaffer Uysal Аялал жуулчлалын салбарын хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамж, үнэнч байдал нь нүүрэн талын үйлчилгээ үзүүлэгчдийн зан авираас ихээхэн хамааралтай байдаг. Үйлчлэл бол хүмүүсийн тухай, тэд бие биентэйгээ хэрхэн холбогддог, бие биенийхээ хэрэгцээг хангах, эцэст нь бие биедээ анхаарал тавих тухай асуудлыг багтаадаг өргөн ойлголт. Иймээс хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн дээд түвшинд хүргэхийн тулд үйлчилгээг хэрхэн амжилттай зохион байгуулах тухай үндсэн асуудлыг энэхүү номонд хөндөж авч үзнэ. 1
45 Modern Business Administration Approaches Spread: Russia Versus Italy: the Development of the Best Organizational, Management and Accounting Practices in Russia in Comparision to Italy Pavel Malyzhenkov, Marina Litvintseva, Natalia Klimova Орчин үеийн бизнесийн удирдлага номыг судалснаар орчин үеийн бизнесийн удирдлагын арга барил /хөгжингүй улс орнуудын бизнесийн удирдлагын арга барилыг судлах/ улмаар бизнесийн байгууллагын уламжлалт удирдлагын арга барилд шинжилгээ хийн, орчин үеийн зах зээлийн өнөөгийн нөхцөл байдалд тулгуурлан жижиг , дунд бизнесийн байгууллага удирдлагын арга барилаа сонгох боломжийн талаар ойлголттой болно. 1
46 Basic Marketing Research Integration of Social Media /4th Edition/ Naresh K. Malhotra Уг бүтээлд маркетингийн судалгааны шийдвэрүүд болон маркетингийн удирдлагын шийдвэрүүдийн хоорондын харилцааг илүү харуулсан байна. Мөн маркетингийн судалгааны үйл ажиллагаа, маркетингийн судалгааг хэрхэн хийх гэх мэт судалгааны олон төрлийн арга хэрэгслийг оюутнуудад ойлгуулан эзэмшүүлэхэд анхаарсан байна. Амжилтын бодит жишээ баримтуудыг номын бүлэг бүрт тайлбарласан. Эдгээр нь удирдлагын тодорхой асуудлууд болон маркетингийн судалгааны үр дүнд үндэслэн шийдвэр гаргахад хэрэглэгддэг маркетингийн судалгааны арга техникүүдийг нарийвчлан тодорхойлсон байна. Бүлэг бүрийн эцэст нь хичээлийн явцад нэг эсвэл түүнээс дээш тооны шууд маркетингийн судалгааны төслүүдийг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар оюутнуудад тодорхой харуулж өгсөн байна. 1
47 Print Option: Intermediate MACRO /with Product website Printed Access Card and Review Cards/ Robert J. Barro Тус сурах бичгийн бусад сурах бичгүүдээс ялгарах гол онцлог нь бодит эдийн засгийн мөчлөгийг ашиглан орчин үеийн макро эдийн засгийн шинжилгээг хийх арга хэрэгслүүдийг тайлбарласан байдаг явдал юм. Дунд түвшний макро эдийн засгийн үндсэн асуудлууд болох эдийн засгийн өсөлт, тэнцвэр, эдийн засгийн мөчлөгийн онолыг бүрэн тайлбарласан байдаг. Түүнчлэн уг сурах бичиг орчин үеийн макро эдийн засгийн түгээмэл ашиглагддаг загваруудыг агуулна 1
48 Modern Competitive Strategy /4th Edition/ Walker, Gordon, Madsen, Tammy   1
49 Inretnational Financial Management Jeff Madura Уг номыг ашигласнаар олон улсын санхүүгийн онолын гүнзгий мэдлэгийг олж авах бөгөөд тэдгээр онолыг практикт хэрхэн ашигладаг талаар бүрэн ойлголттой болно. мөн өнөөгийн олон улсын бизнесийн орчинд чухал шаардлагатай шинэ мэдээллийг түлхүү тусган харуулахын тулд корпорацийн санхүүгийн нөхцөл байдалд тулгуурлан бичигдсэн ном юм. Тус сурах бичигт менежерүүдийн өргөн хүрээнд өшиглөдөг олон улсын санхүүгийн бинамик байдлыг харуулсан байдаг. 1
50 Game Theory /MIT Press/ Drew Fudenberg, Jean Tirole Энэхүү сурах бичиг нь ахисан түвшний тоглоомын онолын талаар бичигдсэн сурах бичиг бөгөөд энд Нешийн тэнцвэр, дэд тоглоом, давталттай тоглоом, бүрэн бус мэдээлэл бүхий тоглоомын талаар бүрэн тайлбартай байна. Мөн шинжилгээний материалуудад маш олон төрлийн бодлого, тоглоомын хэрэглээ, жишээнүүд багтсан байдаг. Тоглоомын онолыг маш олон салбарт ашигладаг, өргөн хүрээний судлагдахуун боловч уг сурах бичигт тоглоомын онолын эдийн засгийн хэрэглээг тайлбарласан байх ба зарим нэг улс төрийн асуудалд тоглоомын онолыг хэрхэн ашиглах талаар мөн тайлбарласан байдаг. 1
51 Services marketing: Concepts, Strategies-Cases K.Douglas Hoffman, John E.G.Bateson Үйлчилгээний маркетинг зарчим, стратеги, кейс номыг судалснаар аливаа үйлчилгээний байгууллага зах зээл дээр амжилттай үйл ажиллагаа явуулах, худалдан авагчийн зөрүүнүүдийг арилгах/ GAP 1,2,3,4,5/, үйлчилгээний байгууллагын харилцааны маркетинг, зураглал, харилцан хамааралтай /интерактив маркетинг/-ийг сайжруулах талаар олон улсын түвшинд судлах, кейс дээр ажиллах боломжийг олгож өгнө. 1
52 Study Guide for Microeconomics Michael Parkin Энэ багшийн гарын авлагат микро эдийн засгийн үндсэн онолын сэдвийн дагуу ашиглах нэмэлт материал, бодлого дасгал, олон сонголтот асуулт үнэн худлыг тогтоох асуултууд, богино хариулт бүхий асуултууд байх ба тухайн бодлого ба асуултуудын түвшинг тогтоож өгсөн байдаг. Үүнийг ашиглан явцын шалгалтууд ба практикийн асуудлуудыг бэлтгэх боломжтой. 1
53 Hotel Operations Management /3rd edition/ David K.Hayes, Jack D.Ninemeier, Allisha A.Miller Зочид буудал үйл ажиллагааны менежмент ном нь зочид буудлын ерөнхий менежерийн үүднээс зочид буудлын захиргааны бүх асуудлыг хэрхэн удирдах сүүлийн үеийн цогц ойлголтыг агуулна. Бүрэн үйлчилгээтэй зочид буудлын удирдплагын үйл ажиллагааны онцлог, хүний нөөц, захиргаа аж ахуй, хоол хүнс, ундаа, зочид буудлын аюулгүй байдал, борлуулалт ба маркетинг, нягтлан бодох бүртгэл, болон барилга байгууламжийн инженерийн асуудал, засвар үйлчилгээ зэрэг үндсэн асуудлуудыг мэргэжлийн үүднээс тайлбарлана. 1
54 Sales Management, Analysis and Decision Making Thomas N Ingram, Raymond W.Laforge Борлуулалтын менежмент, шинжилгээ, шийдвэр гаргалт номыг судалснаар борлуулалтын удирдлагын өнөөгийн чиг хандлага, дэлхийн орчин үеийн чиг хандлагыг бизнесийн байгууллагын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэх, борлуулалтын удирдлагын үйл ажиллагаанд борлуулалтын менежерийн үйл ажиллагааг нягт холбож өгөх, зах зээлийн судалгаа хийх,борлуулалтын өнөөгийн чиг хандлагыг практик дээр судлах, хэрэгжүүлэх, борлуулалтын төлөвлөгөө боловсруулж шинжилгээ хийх талаар ойлголттой болно. 1
55 Innovation Management: Effective Strategy and Implementation Keith Goffin, Rick Mitchell Энэ номын гол агуулга нь шинэ сэдлээ бодит бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ болгох явцын тухай, мөн шинэ зүйл хийхийн тулд маркетингийн судалгаа, инновацийн стратегийн болон удирдлагын элементүүдийг, эрдэм шинжилгээ, туршилт зохион бүтээх ажил явуулж ирсэн бодит жишээ кейс, үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалт- технологийн бэлтгэл ханган үр дүнг яаж тодорхойлдог тухай ингэсний дараа обьектыг өөрчлөн шинэчлэх, тодорхой үр дүн гаргах зорилгоор шинэ зүйлийг нэвтрүүлсний эцсийн үр дүн нь инноваци байдаг тухай онолын мэдлэг олгоно. 1
56 The Business of Travel Agency - Tour Operations Management A.K.Bhatia Аялал жуулчлалын агентлаг нь дэлхийн хамгийн хурдацтай хөгжиж буй аялал жуулчлалын салбарын салшгүй хэсэг болсон. Олон улсын болон дотоодын аялалын ихэнх хувийг аялал жуулчлалын агентууд зохион байгуулдаг. Аялал жуулчлалын агентлаг, тур операторын менежмент ном нь аялал жуулчлалын агентлаг, тур операторын үйл ажиллагааг системтэй байдлаар тайлбарлаж, хэрэглэгчдийг ойлгох, хадгалан үлдээх хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн үнэнч хэрэглэгчдийг хэрхэн бий болгох тухай арга ухааныг бий болгоно. Аялал жуулчлалын агентлаг, тур операторын удирдлагын асуудлыг хамарна. 1
57 The Economics of Money, Banking and Financial Markets /11th edition/, /The Pearson Series in Economics/ Frederic S. Mishkin Энэхүү сурах бичигт санхүүгийн бодлоготой холбоотой өнөөгийн олон асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар өгүүлсэн байдаг байдаг ба мөнгөний бодлогын үр нөлөө, гарах үр дүн зэргийг санхүүгийн системийн үүднээс тайлбарласан байдаг. Мөнгөний онол, санхүүгийн хичээлүүдэд түлхүү ашигладаг. 1
58 Marketing and Managing Tourism Destinations Alastair M. Morrison Аялал жуулчлалын зорих газрын маркетинг ба удирдлагын асуудлыг хоёуланг нь хослуулсан цогц сурах бичиг юм. Энэ нь зорилтот зах зээлийг хэрхэн төлөвлөж, хэрэгжүүлэх, үнэлэх, түүнчлэн зорих газрын маркетинг, менежментийн байгууллагуудын удирдлага, үйл ажиллагаа, бизнесийн үйл ажиллагаа, тэдгээрт тулгарч буй асуудлуудад тайлбар хийнэ. 1
59 Essentials of Conservation Biology Richard B. Primack   1
60 Research Methods for Business: A Skill Building Approach Uma Sekaran, Roger Bougie Оюутнуудын бизнесийн судалгааны чадварыг нэмэгдүүлэхэд туслах энэхүү ном нь оюутнуудыг бодит бизнесийн нөхцөл байдалд хэрхэн судалгаа хийх талаарх практик жишээ баримт дээр суурилан бичигдсэн. Суралцагсдын судалаганы үр дүнг сайжруулахад чиглэсэн функцуудыг тусгасан бөгөөд шинэчлэгдсэн хувилбар нь юм. Шинжлэх ухааны болон прагматик аргуудын хоорондох уялдаа холбоог улам бүр нэмэгдүүлж, бодит амьдрал дээр хийгдсэн судалгаанууд дээр тулгуурлан зохиогджээ. 1
61 Consumer Behavior: Building Marketing Strategy David L. Mothersbaugh, Delbert I. Hawkins Хэрэглэгчийн зан төлөвийн талаарх бодит туршлагуудыг ашиглан бизнесийн хэрэглээний зарчмууд, одоогийн болон сонгодог зарчмууд, сурталчилгааны зарчмуудын талаархи шинэлэг ойлголтуудыг хамруулсан байна. Энэхүү хэвлэл нь формат болон контентад хоёуланд нь дэвшилтэт технологийг хослуулан хөгжүүлэх, ConnectBook-ийн ухаалаг дижитал цуглуулга, түүний дотор SmartBook болон бусад харилцан хамаарал бүхий маркетингийн үндсэн ухагдахуунуудаас суралцах, өргөжүүлэх, өргөжүүлэхэд туслах маркетингийн үндсэн үзэл баримтлал, үр дагаварт суурилсан тайлан гаргах мэдлэг чадвар олгоход чиглэсэн байна. 1
62 Modern Urban and Regional Economics Philip McCann Бүс нутгийн эдийн засгийн онол нь эдийн засгийн нөхцөл байдлыг тухайн улсын нөхцөл байдал, газарзүйн болон геополитикийн нөхцлөөр нь ялган тайлбарладаг, мөн тэдгээр ялгаатай бүс нутгуудийн хоорондох эдийн засгийн харилцааг судалдаг салбар юм. Энэхүү номонд бүс нутгийн эдийн засгийн үндсэн загваруудыг тайлбарлаж, орчин үеийн шинэ онолуудаар баяжуулсан байна. 1
63 Managerial Economics - Business Strategy /McGraw-Hill Economics/ Michael Baye, jeff Prince Энэхүү бүтээл нь оюутнууд дундаж түвшний микро эдийн засаг, тоглоомын онол, үйлдвэрлэлийн онолын арга хэрэгслийг ашиглан удирдлагын зөв шийдвэр гаргах онол, арга зүйн мэдлэг олгоход чиглэсэн байна. Энэ номыг судалснаар суралцагч нь дасгалын модулиудаас суралцаж, бүлгүүдийн үндсэн ойлголтуудыг бэхжүүлэх боломжтой. Уламжлалт болон орчин үеийн микро эдийн засгийг тэнцвэртэй хослуулан хэрэглэх, зах зээлд илүү динамик оновчтой шийдвэр гаргах, илүү дэвшилтэт бизнесийн стратеги блоловсруулах онолын мэдлэг эзэмшинэ. 1
64 Production and Operations Analysis, 7th Edition Steven Nahmias, Tava Lennon Olsen   1
65 International Trade Law; Document Supplement Andrew Guzman, Joost H.B. Pauwelyn   1
66 Study Guide for Macroeconomics Michael Parkin   1
67 Strategic Management: Concepts and Cases: Competitiveness and Globalization Michael A. Hitt, Duane Ireland, Robert E. Hoskisson   1
68 Understanding and Managing Public Organizations /5th Edition/ Hal G. Rainey   1
69 Solutions Manual to Accompany Essentials of Investments Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus   1
70 Bayesian Data Analysis, 3rd edition /Chapman - Hall/CRC Texts in Statistical Science/ Andrew Gelman, john B. Carlin, Hal S. Stern, David B. Dunson, Aki Vehtari, Donald B. Rubin Тус номонд дата шинжилгээний Баейсийн аргыг хэрхэн судалгаа шинжилгээнд ашиглах талаар өгүүлсэн байна. 1
71 Optimization Applications in Economics and Finance Enkhbat Rentsen, Enkhbayar Jamsranjav, Bayanjargal Darkhijav   10
72 Батлан хамгаалах стратеги Батлан хамгаалахын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн Батлан хамгаалах стратегийн тухай ойлголт, дэлхийн улс гүрнүүд ба Их Монгол улсаас өнөөгийн МУ хүртэлх БХСтратегийн тухай онол, арга зүй шинжилгээний бүтээл. 1
73 Зэвсэгт хүчний стратеги Батлан хамгаалахын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн Цэргийн стратегийн онолын үндэс, орчин үеийн дайн, аюулгүй байдлыг хангах стратегийн үнэлгээний арга зүйн тухай шинжилгээний бүтээл. 1
74 Цэргийн нэр томъёоны тайлбар толь Батлан хамгаалахын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн Цэргийн нэр томъёог орос, англи болон хуучин монгол бичгээр хэрхэн оноож хэлэх мөн танин мэдэхүй, лавлагааг багтаасан бүтээл. 1
75 Experimental Research Delgertsetseg.Ch Лабораторийн туршилтын аргуудаар судалгааг хэрхэн хийх аргачлал, түүний зарчмууд, жишээнүүдийн тухай лекцийн материал. 7
76 Нейро сэтгэл судлал / Neuropsychology Lectures / Дэлгэрцэцэг.Ч Нейро сэтгэл судлалын хичээлийн лекцүүдийн эмхэтгэл-2018 он 7
77 Neuromarketing Research Methods Delgertsetseg.Ch Хэрэглэгчийн танин мэдэхүй, сэтгэл хөдлөлийн хариу үйлдлийг тархи судлалын түвшинд судалгааны аргаар харуулсан магистрантурын сургалтад зориулсан гарын авлага. 75
78 Кредитийн каталог-2018 /ОУХНСС/ ХИС-ОУХНСС Сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрүүд, кредит тодорхойлолт, мэргэжлийн суурь болон мэргэжлийн хичээлүүд, дадлага ажил, сургалтын хэрэглэгдэхүүн боловсруулах арга зүйг багтаасан танилцуулгын ном. 6
79 Кредитийн каталог-2018 /МХМС/ ХИС. МХМС 6
80 Кредитийн каталог-2018 /БС/ ХИС. БС 6
81 Кредитийн каталог-2018 /ХСС/ ХИС. ХСС 6