Дээшээ

2017-2018 оны хичээлийн жилдХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААНЫ ИХ СУРГУУЛИЙН
ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ИХ СЕМИНАРЫН ХУВААРЬ
2017-2018 оны хичээлийн жил. Намрын улирал
Сэдэв Илтгэгч Хугацаа Өрөө Илтгэл
ГАДААД ХЭЛ, ШИНЖЛЭЛ
1 Хэлний корпуст суурилсан судалгааны аргазүй Б.Мөнхтуяа, доктор (Ph.D),ХИС 2017-09-28
16:00
4-503  
2 Францын шинэ Сорбоны ESIT сургуулийн магистрын сургалтын онцлог Т.Алтанцэцэг доктор (Ph.D) ХИС 2017-10-12
16:00
4-503  
3 Хэл шинжлэл ба соёл хоорондын судалгааны аргазүйн тухайд И.Туул, доктор (Ph.D),ХИС 2017-11-16
16:00
4-503 Үзэх
4 Харь хэлээр тэмдэглэгдсэн монгол бичгийн дурсгалын тойм Ц.Бямбацэнд, доктор (Ph.D), проф, ХИС 2017-12-14
16:00
4-503  
БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛ, БОЛОВСРОЛЫН УДИРДЛАГА
1 Суралцагчдын төлөвшлийн асуудалд Ж.Даваа(Ph.D), проф 2017.10.10
18:00
2-304 Үзэх
2 Сургалтын хөтөлбөрийн менежментийн асуудалд Н.Оюунцэцэг доктор (Ph.D), дэд проф, ХИС 2017. 11.03
16:00
2-304 Үзэх
3 Тогтвортой хөгжлийн боловсролын олон улсын чиг хандлага Л.Сүрэнбаатар доктор (Ph.D), ХИС 2017.12.24
14:00
2-304  
Бизнесийн удирдлага, Менежмент, Эдийн засаг
1 Тогтвортой хөгжил ба байгаль хамгаалллын тулгамдсан асуудлууд Ч.Гантигмаа, Доктор (Ph.D), дэд проф, МУИС 2017-10-27
18:00
2-503 Үзэх
2 Уул уурхайн орон нутгийн шилжилт хөдөлгөөнд үзүүлэх нөлөөг үнэлэх нь А.Амаржаргал, Доктор (Ph.D), проф, ХИС 2017-10-13
18:00
2-503  
3 Шалтгаант суурилсан маркетинг Г.Болдбаатар доктор (Ph.D), проф ХИС 2017-11-10
18:00
2-503 Үзэх
4 Бизнесийн байгууллагад ногоон маркетингийг оновчтой хэрэгжүүлэх боломж Э.Эрдэнэчимэг, доктор (Ph.D), проф, ХИС 2017-11-24
18:00
2-503 Үзэх
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН МЕНЕЖМЕНТ
1 Газарзүйн мэдээллийн системийг аялал жуулчлалын судалгаанд хэрэглэх нь Г.Сарантуяа Доктор(Ph.D), дэд проф. /ШУТИС/ 2017-10-04
15:00
2-402 Үзэх
2 Рекреацийн үнэлгээ, аргазүйн асуудлууд Д.Даш доктор(Ph.D), проф, /МУБИС/ 2017-10-12
11:00
2-402 Үзэх
3 Олон улсын сэтгүүлд эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нийтлүүлэхэд тавигдах шаардлага, анхаарах зүйл Н.Бат-Эрдэнэ доктор(Ph.D), /ХААИС/ 2017-11-10
18:00
2-402 Үзэх
4 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн аялал жуулчлалын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах аргазүй У.Хишигдалай, доктор (Ph.D), ХИС 2017-12-05
16.00
2-402 Үзэх
5 Монголын аялал жуулчлалын боловсролын өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлага Т.Навчаа доктор (Ph.D), проф ХИС     Үзэх
6 Монголын аялал жуулчлалын салбарын өнөөгийн байдал У.Хишигдалай, доктор (Ph.D), ХИС     Үзэх
СЭТГҮҮЛ ЗҮЙ
1 Бизнесийн зар сурталчилгаанд гарч буй шинэ үзэгдлүүд, хөгжил хандлага Д.Дагиймаа доктор (Ph.D), проф ХИС 2017-10-13
15:00
3-205 Үзэх
2 Монголын хэвлэл мэдээлэл дэхь дата сэтгүүл зүй Л.Ариун доктор (Ph.D), дэд проф, ХИС 2017-11-10
15:00
3-205 Үзэх
3 Олон нийтийн харилцааны онолд гарч буй шинэчлэлүүд Б.Болд-Эрдэнэ доктор (Ph.D), проф, МУИС 2017-11-21
15:00
3-205 Үзэх
4 Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн судлал, шүүмжийн асуудлууд Ж.Батбаатар, доктор (Ph.D), проф, МУБИС 2017-12-04
15:00
3-205  
ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦАА
1 Үндэсний аюулгүй байдлын шинэ орчин: эрсдлийн магадлал Д.Мягмар доктор (Sc.D), проф Геополитикийн хүрээлэн 2017-10-20
15:00
2-304 Үзэх
2 Глобал эдийн засгийн харилцаанд гарч буй геополитик, гео-эдийн засгийн өөрчлөлт, дасан зохицохуй Д.Уламбаяр доктор (Ph.D), проф ХИС 2017-10-20
15:00
2-304 Үзэх
3 Дипломат болон консулын харилцаанд гарч буй өөрчлөлтийн дүн шинжилгээ Л.Төмөрчулуун Sc.D., проф 2017-11-24
15:00
2-304  
4 Монгол Улсын цөмийн зэвсэггүй бүсийн статусын олон улсын эрхзүйн чадамжийг урагшлуулах асуудалд Ж.Энхсайхан доктор(Ph.D),проф.гавъяат хуульч 2017-12-15
15:00
2-304  
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ
1 Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах асуудалд С.Байгальтөгс доктор(Ph.D), ХИС 2017-11-02
15:00
2-304 Үзэх