Дээшээ

Бакалаврын сургалт


Хөтөлбөрийн нэр: Сэтгэл судлал

Индекс: 031301

Хөтөлбөрийн зорилго, хамрах хүрээ
 

Сэтгэл судлалын суурь мэдлэг, сэтгэл зүйн зөвлөгөө,засал, сургалтыг удирдан зохион явуулах чадамжийг олгохын зэрэгцээ мэргэжлийн өндөр ёс зүй, мэргэжлийн гадаад хэлний зохих түвшинг эзэмшүүлэх.

Олгох мэдлэг
 

 • Сэтгэл судлалын шинжлэх ухааны үндсэн ойлголтууд, үүсэл хөгжлийн үе шатууд, орчин үеийн чиг хандлагыг ойлгох, ялган таних, дүгнэх
 • Хүний сэтгэцийн үйл ажиллагааны хэвийн ба эмгэг хэм хэмжээ, түүний илрэлүүдийг таньж мэдэх, дүн шинжилгээ хийх, тайлбарлах
 • Сэтгэл судлалын судалгааны аргууд, тэдгээрийн онцлог, хэрэглээний хүрээ, арга зүй
 • Сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх, засал хийх, урьдчилан сэргийлэх, нөхөн сэргээх чиглэлүүдийн дагуу бүлэг, хувь хүнд сэтгэл зүйн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх онолын мэдлэг
Олгох чадвар
 

 • Сэтгэл судлалын онолын үндэс түүний салбар дундын шинжлэх ухаануудыг ялган таньж тэдгээрийн шинжлэх ухааны системд эзлэх байр суурьд үнэлгээ өгөх, нотолгоон дээр үндэслэж дүгнэлт гаргах
 • Сэтгэл судлалын судалгааг зорилгод нийцүүлэн зохион байгуулах чадвартай
 • Хувь хүн, байгууллага, бүлэгт тохирсон сэтгэц оношилгоог оновчтой төлөвлөж дизайнчлах
 • Сэтгэл зүйн зөвлөгөө, засал, тренинг, урьдчилан сэргийлэх, нөхөн сэргээх г.м үйлчилгээг үзүүлэх чадвартай
Онцлог, давуу тал
 

 • Сэтгэл судлалын мэргэжлийн хичээлийг гадаадад боловсрол эзэмшсэн багш нар заадаг.
 • Багаар ажиллах болон бие даан ажиллах чадваруудыг түлхүү хөгжүүлдэг сургалтын хөтөлбөртэй.
 • Мэргэжлийн суурь үндсэн хичээлүүдээс гадна Нейробиологи, Нейрофизиологи, Сэтгэл зүйн экспертиз, Урлагийн сэтгэл засал, Бизнесийн сэтгэл судлал, Стрессийн сэтгэл зүй, Төслийн менежмент зэрэг практикт тулгуурласан сонгон хичээлүүдийг нэмэлтээр багтаасан.
 • Судалгаа, туршилт хийх сургалтын бааз лаборатори, сэтгэл зүйн зөвлөгөө заслын үйлчилгээ үзүүлэх сэтгэл зүйн зөвлөгөөний төвтэй.
 • Оюутны бие даан гүйцэтгэх даалгавруудыг тэдний бүтээлч, шүүмжлэлт сэтгэлгээ чадварыг хөгжүүлэхэд чиглүүлж нэгдсэн байдлаар боловсруулдаг
 • Үндэсний болон сургуулийн бүх төрлийн тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.