Дээшээ

Хамгаалуулах зөвлөл


ХИС-ийг түшиглэсэн Докторын (Ph.D) зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

БСШУС-н сайдын 2017 оны 12-р сарын 20 ны өдрийн А/414 тоот тушаалаар ХИС-г түшиглэн докторын (Ph.D) зэрэг хамгаалуулах зөвлөл байгуулагдан үй ажиллагаагаа явуулж байна. Тус зөвлөл нь ХИС, МУИС, МУБИС болон ШУА-н тухайн чиглэлийн тэргүүлэх нийт 15 эрдэмтдээс бүрддэг юм.  Хамгаалуулах зөвлөл нь гадаад хэл болон олон улсын харилцаа гэсэн үндсэн 2 чиглэлээр докторын зэрэг хамгаалуулж байна.