Дээшээ

2015-2016 оны хичээлийн жилХичээлийн жилийн онцлох өдрүүд Эхлэх хугацаа Дуусах хугацаа
1. Шинээр элсэгчдийн бүртгэл. Хөтөчтэй аялал зохион байгуулах. 2015.8.17 2015.9.10
2. Шинээр элсэгчдийн Хичээл сонголт-1, кредит шууд тооцох шалгалт авах. 2015.8.17 2015.8.31
3. Шинээр элсэгчдийн Англи хэл I, Математикийн хичээлийн түвшин тогтоох шалгалт зохион байгуулах. 2015.8.21 2015.8.21
4. Оюутны Хичээл сонголт-2 хийгдэж, төлбөр төлж баталгаажуулна. 2015.8.24 2015.8.31
5. Намрын улиралд заагдах хичээлүүдийн бүртгэлд өөрчлөлт хийхийг зөвшөөрөх сүүлчийн өдөр! 2015.8.24 2015.9.04
6. Кредит шууд тооцох шалгалт 2015.9.07 2015.9.11
7. Төгсөгчдийн дипломын ажлын сэдэв, удирдагчийг баталсан захирлын тушаал гарна. 2015.11.23 2015.11.27
8. Намрын улирлын хичээлийн хаалтын өдөр   2015.12.14
9. Багш нар дүн гаргаж, мэдээллийн санд оруулах 2015.12.15 2015.12.25
10. Намрын улирлын батлах шалгалт 2015.12.21 2015.12.25
11. Оюутнууд дараагийн улиралд судлах хичээлийн Хичээл сонголт-1 хийх. 2015.12.14 2015.12.28
12. Өвлийн амралт 2015.12.28 2016.1.18