Үйл ажиллагааны дүрэм, журмууд


 1. Удирдах зөвлөлийн дүрэм
 2. Эрдмийн зөвлөлийн дүрэм
 3. Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийн дүрэм
 4. Багшийн ёс зүйн дүрэм
 5. Багш нарыг аттестатчилах журам
 6. Багш сонгон шалгаруулах авах журам
 7. Бакалаврын сургалтын журам
 8. Зайн сургалтын журам
 9. Оюутны мэдлэг, чадварыг үнэлэх журам
 10. Оюутны ёс зүйн дүрэм
 11. Бакалаврын  төгсөлтийн болон курсын ажил боловсруулах, хамгаалуулах журам
 12. Төгсөлтийн шалгалтын журам
 13. Оюутан төгсгөх журам
 14. Гадаадын иргэдийг суралцуулах журам
 15. Магистр, докторын сургалтын журам
 16. Эрдэм шинжилгээний бичиг хэвлэхэд баримтлах нийтлэг журам
 17. Эрдэм шинжилгээний их семинар зохион байгуулах журам
 18. Хичээлийн байрны дотоод журам
 19. Номын сангийн дүрэм
 20. Компьютерийн лабораторийн дотоод журам
 21. Биеийн тамирын зааланд мөрдөх журам
 22. Оюутны байрны дотоод журам
 23. Бакалаврын зэргийн сургалтын төгсөлтийн шалгалт, төгсөлтийн ажил хамгаалалтыг зохион байгуулахад баримтлах дэг
 24. Түр журам батлах тухай
 25. Гадаад хэлний түвшинг баталгаажуулах Олон улсын шалгалтын дүнг үндэслэн кредит шууд тооцох журам
 26. Сургалтын төлбөр тооцоо хийх болон бусад төлбөр тооцоо хийх шинэчлэгдсэн журам Хүчингүйд тооцов
 27. ХИС-ийн Оюутны ганцаарчилсан төлөвлөгөө зохиох, хичээл сонголтын үйл ажиллагааг зохицуулах түр журам
 28. Шагнах тухай
 29. ХИС-ийн хичээлийн байрны дотоод журам
 30. Боловсролын зэрэг олгосон дипломыг нөхөн олгох журам Хүчингүйд тооцов
 31. Боловсролын зэрэг олгосон дипломыг хуулбарлаж, дахин олгох журам Шинэчлэгдсэн
 32. Сургалтын төлбөр тооцооны журам Шинэчлэгдсэн
 33. Интернет, интранет, дотоод сүлжээ, компьютер ашиглах, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журам Шинээр батлагдсан
 34. ХИС-ийн албаны зөөврийн компьютер ашиглах журам Шинээр батлагдсан
 35. Хөгжлийн лабораторийн журам Шинээр батлагдсан