Дээшээ

Мэдээлэл, харилцааны менежментийн сургуулийн судалгааны чиглэлүүд


МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ

Зорилго

• Мэдээллийн системийн чиглэлээр үндэсний хэмжээнд судалгааны ажлыг өргөжүүлэх
• Мэдээллийн системийн чиглэлээр судалгааны төсөл хэрэгжүүлэх баг бүрдүүлэх, профессорын багийг төлөвшүүлэх

Судалгааны ажлын чиглэлүүд
Мэдээллийн аюулгүй байдлын хамгаалалт

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийг бүрэн хамарсан мэдээллийн сүлжээний хөгжлийн чиг хандлага, загвар ба мэдээллийн сангийн удирдлага, Бизнесийн байгууллага болон хуулийн этгээдийн удирдлагын мэдээллийн систем, мэдээллийн аюулгүй байдлын хамгаалалт. Компьютерийн сүлжээ: Сүлжээний аюулгүй байдал хамгаалалт, утасгүй сүлжээ, түүний хуваарилалт, өгөгдөл дамжуулалт, хяналт, өргөтгөл

Мэдээлэл харилцааны суурь сүлжээ байгуулах

Төрийн болон бизнесийн мэдээллийн системийн бүрдүүлэгч дэд системүүдийн харилцан уялдааг хангахад чиглэгдсэн мэдээлэл харилцааны суурь сүлжээ байгуулах, Мэдээлэл харилцааны суурь сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангах дизайн архитектур түүний хөгжлийн үе шат, Өргөн зурвасын өндөр хурдны сүлжээ, түүний хэрэгцээ, хэрэглэгдэхүүн, Өргөн зурвасын өндөр хурдны сүлжээний хөгжлийн өнөөгийн болон хэтийн чиг хандлага, Монгол Улсад 1G, 3G, 5G үелзэлийн газар сансрын хосолсон өргөн зурвасын, өндөр хурдны сүлжээ байгуулах, түүний хөгжлийн түвшинг тодорхойлох техник эдийн засгийн үндэслэл

Мэдээллийн системийн загварчлал боловсруулах

Мэдээллийн системийн загварчлал боловсруулах арга зүйн асуудлууд, бүртгэл боловсруулалтын систем, ажлын байрны автоматжуулалтын систем, мэдлэг бүтээх систем, удирдлагын мэдээллийн систем, Мэдээлэл, харилцааны технологийн хууль эрх зүйн таатай орчин бүрдүүлэх арга зам, Мэдээллийн тогтолцооны хэл зүйн зохимжтой хангамжийг бүрдүүлэх асуудал, Бизнесийн байгууллага болон хуулийн этгээдийн удирдлагын мэдээллийн систем, Үйлдвэрийн стратегийн удирдлагын мэдээллийн систем, Анхдагч өгөгдлийг автоматаар бүртгэх, алгоритмчлах ба дизайны онол, практикийн асуудал, Төрийн болон бизнесийн бүртгэл, мэдээллийн харилцан уялдааг тестлэх ба үнэлэх арга механизм, Бизнесийн байгууллага болон хуулийн этгээдийн удирдлагын мэдээллийн систем, програм хангамжийг хөгжүүлэх арга зүйн асуудал, Үйлдвэрлэлийн процессын өгөгдлийн сангийн загварчлал, Мэдээллийн системийн дизайн, архитектурын төслийн баримт бичиг бэлтгэх арга хэрэгсэл, Монгол Улсын мэдээлэл харилцаа технологийн хөгжлийн хэтийн төлөв, Бизнесийн байгууллагын мэдээллийн системийн загвар боловсруулах, Санхүүгийн бүртгэлийн мэдээлэл боловсруулах програм хангамж

Хэрэгжүүлэх хэлбэр

• Тухайн чиглэлээр судалгаа хийж буй судалгааны багт орж ажиллах
• Мэдээллийн системийн чиглэлээр судалгаа шинжилгээ, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж буй судалгааны төвүүдтэй хамтран ажиллах
• Олон улсын судалгааны нийгэмлэгүүдэд гишүүнээр элсэн хамтран ажиллах
• Бизнесийн байгууллагууд болон төсөл хөтөлбөрийн захиалгат судалгааг гүйцэтгэх замаар хамтран ажиллах

Магистрантуудын уншиж, судлах номын жагсаалт

• Мэдээллийн системийн чиглэлээр судалгааны хамтын бүтээлүүд туурвиж, сургалт, судалгааны хэрэглээнд оруулах.
• Бизнесийн байгууллагын болон ОУ–ын төсөл хөтөлбөрүүдийн захиалгат судалгааг гүйцэтгэх төслийн багуудыг төлөвшүүлэх.

Магистрантуудын уншиж, судлах номын жагсаалт
Гадаадын дижитал номын сан дахь диссертаци, хураангуйтай танилцах интернэт хаягууд:

• www.lib.umi.com/dissertations
• www.theses.org
• wwwlib.umi.com/dissertations/gateway
• www.ndltd.org
• theses.mit.edu
• adt.caul.edu.au
• www.umi.com/hp/Products/Dissertations.html
• edoc.hu-berlin.de/etd2003/lavrenova-olga/HTML/index.html
• etext.lib.virginia.edu/ETD/ETD.html
• scholar.lib.vt.edu/theses
• www.libweb.ru – орос хэл дээр
• www.rsl.ru – орос хэл дээр
• www.prometeus.nsc.ru/guide/guide/library.ssi - орос хэл дээр
• www.prometeus.nsc.ru/guide/guide/library.ssi - орос хэл дээр

Судалгааны ажлыг дэмжих сангуудын хаягууд:

• www.ceu.hu/echo/
• www.soros.org/initiatives/hesp
• http://www.us-mongolia.com/

Мэргэжлийн холбоо байгууллагууд, вэб сайтууд

• Мэдээлэл технологийн үндэсний парк, www.itpark.mn
• Мэдээлэл харилцаа холбоо технологийн газар, www.ictpa.gov.mn
• Монголын хөгжлийн гарц ТББ www.gateway.mn
• Номын сан ба мэдээллийн технологийн холбоо
• Монголын мэдээллийн хөгжлийн холбоо
• Хархираа-хөгжил дэвшил төв
• Цахим мэдлэг ТББ www.mongolcampus.org

Мэргэжлийн сэтгүүл

• Компьютер таймс
• Компьютерийн мэдээ
• Компьютерийн сэтгүүл
• Шинэ ухаан технологи
• Компьютер /personal software russia/
• Мир компьютера
• Компьютерная газета
• Мир компьютерной автоматизации
• Перспективные информационные технологии и интеллектуальные системы
• Информационные технологии
• Информационные технологии в управлении

ДИЖИТАЛ СЭТГҮҮЛ ЗҮЙ БА ОЛОН НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИЛЦАА

Зорилго

• Дижитал сэтгүүл зүй ба олон нийтийн мэдээлэл харилцааны чиглэлүүдээр улсын хэмжээнд судалгааны ажил өргөжүүлэх

Дижитал сэтгүүл зүй

• Олон нийтийн сүлжээ сайт, мультмедиа, дижитал сэтгүүл зүй, шинэ хэрэгслийн менежмент, дижитал хэрэгслийн хэрэглээ, дижитал хэрэгсэл ба түүний соёлын үр нөлөө, мэдээлэл харилцааны технологи, түүний нийгмийн үр нөлөө, дижитал эрин дэх PR, дижитал хуваагдал, цахим засаглал, онлайн мэдээллийн агуулгын бодит чанар

Сэтгүүл зүй ба олон нийтийн мэдээлэл харилцаа

• Олон нийтийн мэдээлэл харилцаа ба нийгэм хоорондын харилцаа, нийгмийн институтуудэд мэдээлэл харилцааны гүйцэтгэх үүрэг, олон нийтийн мэдээлэл харилцааны үр нөлөө, үр ашиг, Олон нийтийн мэдээлэл харилцаа ба нийгэм, соёлын үнэт зүйлс, шинэ хэрэгслүүд ба ардчилсан нийгэм, арьс өнгө, анги, хүйс ба олон нийтийн мэдээлэл харилцаа. Олон улсын хэвлэл мэдээлэл ба глобал хямрал.

Хэрэгжүүлэх хэлбэр

• •Их, дээд сургуулиудтай хамтран судалгааны баг байгуулж ажиллах

Гарах үр дүн

• Дижитал сэтгүүл зүй ба олон нийтийн мэдээлэл харилцааны чиглэлээр судалгааны хамтын бүтээлүүд туурвиж, сургалт судалгааны хэрэглээнд оруулах
• Дээрх чиглэлүүдээр шинэ цагийн судлаачдыг бэлтгэх

КОМПЬЮТЕРИЙН ПРОГРАМ ХАНГАМЖ

Зорилго

• Компьютерийн програм хангамжийн чиглэлээрх судалгааны ажлыг өргөжүүлэх, оюутнуудын оролцоог нэмэгдүүлэх
• Компьютерийн програм хангамжийн чиглэлээр судалгааны төсөл хэрэгжүүлэх баг бүрдүүлэх, эрдэмтэд, судлаачдын багийг төлөвшүүлэх

Судалгааны ажлын чиглэлүүд Програм хангамжийн загварчлал

- Орчин үеийн програм хангамжийн загварчлал, түүний хөгжүүлэлт, програм хангамжийн математик загварчлал
- Утасгүй/хөдөлгөөнт төхөөрөмжийн программчлал: JAVA, ASP.NET гэх мэт бусад технологиор mobile төхөөрөмж удирдах, mobile төхөөрөмжөөр бусад төхөөрөмж удирдах, mobile орчны application боловсруулах, embeded system-ийн судалгаа
- Программ хангамжийн хөгжүүлэлт: Системийн шинжилгээ зохиомж, программ хангамжийн инженерчлэл, программ хангамжийн хөгжүүлэлтийн үе шатууд, Мэдээллийн системийн эрсдлийн судалгаа, өөрчлөлтийн судалгаа, програм хангамжийн шаардлагын шинжилгээ
- Өгөгдлийн сангийн программчлал: Өгөгдлийн сангийн зохиомж, шинжилгээ, тархсан өгөгдлийн сан, xml өгөгдлийн сан, өгөгдлийн агуулах, өгөгдлийн уурхай
- Вэб программчлалын судалгаа: Вэбэд суурилсан програмын хөгжүүлэлт, веб загвар үүсгэдэг программчлал

Дуу, дүрс боловсруулалт

- Дуу, дүрс боловсруулалтын аргачлалууд, тэдгээрийн математик загварчлал, дүрсийг тодосгох болон бүдгэрүүлэх аргачлалууд, гурван хэмжээст дүрсийн боловсруулалт, дүрс, дуу боловсруулалтын ойролцоо цэгийн аргууд, түүний математик загварчлал, зургийн боловсруулалтыг сайжруулах арга зам

Компьютерийн ухаан

- Windows орчны программчлал: Desktop болон сүлжээний орчны програм хангамж боловсруулах, төхөөрөмжүүдийн хяналт ...(shared printer дээр тоологч үүсгэх, устгах гэх мэт)
- Компьютерийн суурь ухаан: Мэдээлэл боловсруулалт, алгоритмын шинжилгээ зохиомж, өгөгдлийн бүтэц, дискрет математик, программчлалын зарчим г.м онол, хэрэглээний судалгаа, Хүн компьютерийн харилцааны асуудал, хиймэл оюуны судалгаа, түүний боловсрол дахь хэрэглээний асуудал, ухаалаг системийн судалгаа
- Тооцоолол: Процесс удирдах, параллел тооцоолол, үүлэн тооцоолол (Cloud computing), grid тооцоолол, тооцолон бодох аргууд
- Үйлдлийн системийн онол: UNIX төст үйлдлийн системийн судалгаа, хөдөлгөөнт төхөөрөмжийн үйлдлийн систем

Хэрэгжүүлэх хэлбэр

• Тухайн чиглэлээр судалгаа хийж буй эрдэмтдийн багт орж ажиллах
• Компьютерийн шинжлэх ухааны чиглэлээр судалгаа шинжилгээ, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж буй судалгааны төвүүдтэй хамтран ажиллах, туршлага судлах
• Олон улсын судалгааны нийгэмлэгүүдэд гишүүнээр элсэн хамтран ажиллах
• Тухайн чиглэлээр бусад их дээд сургуулиудтай хамтран олон улсын хурал зохион байгуулах
• Бизнесийн байгууллагууд болон төсөл хөтөлбөрийн захиалгат судалгааг гүйцэтгэх замаар хамтран ажиллах

Гарах үр дүн

• Компьютерийн шинжлэх ухааны чиглэлээр судалгааны хамтын бүтээлүүд туурвиж, сургалт, судалгааны хэрэглээнд оруулах.
• Бизнесийн байгууллагын болон ОУ–ын төсөл хөтөлбөрүүдийн захиалгат судалгааг гүйцэтгэх төслийн багуудыг төлөвшүүлэх.

Магистрантуудын уншиж, судлах номын жагсаалт
Гадаадын дижитал номын сан дахь диссертаци, хураангуйтай танилцах интернэt хаягууд:

• www.researchgate.com
• www.lib.umi.com/dissertations
• www.theses.org
• wwwlib.umi.com/dissertations/gateway
• www.ndltd.org
• theses.mit.edu
• adt.caul.edu.au
• www.umi.com/hp/Products/Dissertations.html
• edoc.hu-berlin.de/etd2003/lavrenova-olga/HTML/index.html
• etext.lib.virginia.edu/ETD/ETD.html
• scholar.lib.vt.edu/theses
• www.libweb.ru – орос хэл дээр
• www.rsl.ru – орос хэл дээр
• www.prometeus.nsc.ru/guide/guide/library.ssi - орос хэл дээр
• www.prometeus.nsc.ru/guide/guide/library.ssi - орос хэл дээр

Судалгааны ажлыг дэмжих сангуудын хаягууд:

• www.researchgate.com
• www.ceu.hu/echo/
• www.soros.org/initiatives/hesp
• http://www.us-mongolia.com/

Мэргэжлийн холбоо байгууллагууд, вэб сайтууд

• International Association of Computer Science and Information Technology
• Association for Computing Machinery
• Мэдээлэл технологийн үндэсний парк, www.itpark.mn
• Мэдээлэл харилцаа холбоо технологийн газар, www.ictpa.gov.mn
• Монголын хөгжлийн гарц ТББ www.gateway.mn
• Номын сан ба мэдээллийн технологийн холбоо
• Монголын мэдээллийн хөгжлийн холбоо
• Хархираа-хөгжил дэвшил төв
• Цахим мэдлэг ТББ www.mongolcampus.org

Мэргэжлийн сэтгүүл

• IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
• International Journal of Computer Vision
• Pattern Recognition
• Journal of Real-Time Image Processing
• Image and Vision Computing
• International Journal of Imaging Systems and Technology
• CAD Computer Aided Design
• Graphical Models
• Компьютер таймс
• Компьютерийн мэдээ
• Компьютерийн сэтгүүл
• Шинэ ухаан технологи
• Компьютер (personal software Russia)