Дээшээ

Хэлшинжлэлийн профессорын баг


Кукээгийн ЧУЛУУНХИШИГ (Хэлшинжлэлийн ухааны доктор /Ph.D/, профессор)

Албан тушаал: ХИС-ийн Хэл, соёлын сургуулийн захирлын үүрэг гүйцэтгэгч
Холбоо барих: Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг. 8-р хороо,14200. Их эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбай-20
Утас: 976-99095019
Цахим шуудан: chuluunkhishig@humanities.mn
Суралцсан туршлага:
 • 1982 он, Улс төрийн дээд боловсрол, М.В.Ломоносовын нэрэмжит Москвагийн их сургууль
 • 1983 он, Орос хэлний багшийн дээд сургууль
 • 1996 он, Англи, орос хэлний орчуулагч, ГХДС
 • 1996 он, Боловсролын судлалын магистр, МУБИС
 • 2000 он, Хэлшинжлэлийн ухааны доктор Москва хотын А.С.Пушкины нэрэмжит Орос хэлний интститут
Ажилласан газар:
 • 1983-одоог хүртэл ОБДС, , ГХДС, ХИС-д орос хэлний багш, тэнхмийн эрхлэгч, ХСС-ийн захирал
 • 1991-1993-УБИС-гадаад харилцаа эрхэлсэн референт
Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал:
 • 1987 он, Дээд сургуулийн сэтгэл судлал, сурган хүмүүжүүлэх зүйн үндэс 1 жил – МУИС
 • 1989, 1990, 2007 – 1 сар, 10 сар - Москва хотын А.С.Пушкины нэрэмжит Орос хэлний интститут
 • 2004 он, ЦОПС- РУДН – 5 хоног
 • 2011 он, Электрон сургалтын материал боловсруулах програм хангамж – 2 кр. – ХИС
 • 2011 он, Краткосрочный курс – РЦНК - /РУДН/
 • 2011 он, БНСУ-ын Мокпогийн их сургуульд туршлага солилцсон
 • 2012 он, ОХУ- Эрхүүгийн хэлшинжлэлийн их сургуульд багш солилцооны хөтөлбөрт хамрагдсан
Бүтээл:
 • Звукоподражательные слова в русском и монгольском языках. Тезисы докладов на межвузовской научной конференции (Белгород, 1985) – орос, монгол хэлэн дэх дуу, чимээ илэрхийлсэн үгийн зэрэгцүүлсэн судалгаа
 • Текст на занятиях практического курса русского языка. Тезисы докладов на межвузовской научной конференции (УБ., 1995)- орос хэлний хичээлд бичвэрийг ашиглах онол, аргазүйн зарим асуудлын талаар
 • Учёт психолингвистических особенностей при обучении чтению художественных текстов на русском языке. Материалы научной конференции (ГИРЯП., М., 2001)- орос хэлэн дээр бичвэрийг уншиж сургахад сэтгэц хэлшинжлэлийн онцлогийг харгалзсанаар суралцагчдын уншиж ойлгох чадвар дээшлэх боломжийг судалсан
 • Сопоставительное изучение фразеологизмов русского и монгольского языков (УБ., 1999), Фразеология в лингвострановедении (УБ., 1999), Фразеологические единицы со значением домашних животных в языковой картине мира ( ГИРЯП.,М., 2001), Языковая картина мира и фразеология (УБ., 2001), Фразеологическая лакунарность (УБ., 2002), Фразеологизм в лингвокультурном и этнопсихологическом аспектах. (Гадаад хэлний заах арга зүй. ¹10.,11., УБ., 2006)- зэрэг нийтлэлүүдэд монгол ба орос өвөрмөц хэллэгийн утга, хэлбэрийг хэл-соёл, нийгэм хэлшинжлэл, угсаатан, сэтгэц хэлшинжлэлийн хүрээнд судлаж, ертөнцийн зураглал, хэл, соёл нь өвөрмөц хэллэг үүсэх эх сурвалж нь болдог бөгөөд ард түмний амьдралын хэв маяг, өвөрмөц байдал, ёс заншил, соёлын тусгал, танин мэдэхүй нь хэлэндээ шингэж, эргээд хэлээрээ илэрдэгийн нотолгоо болохыг харуулсан болно.
 • "Бизнес-дискурс и бизнес-лингвистика – парадигма и методология исследования" сэдвээр ШУТИС-ийн КТМС-д "Оюутны төлөвшил ба гадаад хэлний мэдлэг" ЭШХ-2014- хамтарсан илтгэл, "Сургалтын технологийн шинэчлэл", СЭЗДС, ЭШХ, 2015., илтгэл тавьсан.
 • Комплексное пособие по русскому языку /для студентов – экономистов/. Часть – 1 (УБ., 1998); Комплексное пособие по русскому языку для студентов филологов. Завершающий этап обучения. Ч.2 (УБ., 1998), ); Албан бичгийн орчуулга /онол, дадлагын гарын авлага. Часть – 1, 2 (УБ.,2003); Бизнесийн эдийн засгийн орчуулгын онол, дадлага-I, II. (УБ.,2004) зэрэг, сурах бичиг, гарын авлага нийтлүүлж нийтийн хүртээл болгосон.
Олон улсын чанартай хурал, семинар, төсөлд оролцсон:
 • Олон улсын чанартай хурал, семинар, төсөлд нийт 15 орчим оролцсон
Судалгааны ажлын үндсэн чиглэл:
 • Боловсрол судлал, сурах бичиг
 • Хэлшинжлэл

Балаанзын ДАГИЙМАА (Хэлшинжлэлийн ухааны доктор /Ph.D/)

Албан тушаал: Хэл, соёлын сургууль, англи хэлний багш
Холбоо барих: ХИС, ХСС, Англи Хэл Соёлын тэнхэм
Утас: 976-99118864
Цахим шуудан: dagiimaa@humanities.mn
Суралцсан туршлага:
 • 1998 он, ГХДС, Англи хэлний багш, бакалаврын диплом (№ D 9905810 1998)
 • 2001 он, ХИС, Зэрэгцүүлсэн хэлшинжлэлийн магистр, (Дугаар 403 ,2000)
 • 2004 он , ХИС, Когнитив хэлшинжлэлийн доктор ( Ph.D) (Дугаар 403 ,2000)
 • 2012 он, ХИС , Нягтлан бодох бүртгэл, Бизнесийн Удирдлагын Бакалавр (дугаар D 201321110)
Ажилласан газар:
 • 1999- 2003 Анагаах Ухааны дээд сургууль, Гурван Эрдэнэ багшийн дээд сургууль багш
 • 2004- одоо хүртэл ХИС багш, судлаач
Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал:
 • 2006, Канад, Торонто, York их сургууль, багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх курс ID206348
 • 2007-2008 Австрали, Сидней, Сидней Их сургууль, Academies Australasia #02399M#32980
 • 2012 Итали, Лечэ, Саленто их сургууль “зочин профессор”-аар ажилласан.
 • International House London, Certificate course ‘Teacher language and Skills-teacher Development, UH 2015 1 сар
 • Зах Зээл Судлалын Хүрээлэн, Сертификат курс “Төслийн менежмент” 2015, 11 сар
Publications:
 1. Малын хөлийн тоос өгүүллэгийн” англи орчуулгад үгийн сан болон хэл зүйн зарим үзэгдлийг гаргасан нь” магистрын зэрэг горилсон дипломын ажил. ГХДС УБ., 2001
 2. Англи хэлний хэлзүйн дасгалууд \ сурах бичиг\ УБ., 2001 6,4 х.х
 3. Англи хэлний хэлзүй” УБ ., 2003 \ орчуулсан\ Alice Maclin ‘Reference guide to English grammar’
 4. Үндэсний өвөрмөц онцлог бүхий үг хэллэгийг дискурсийн түвшинд Монголоос- Англи хэлэнд орчуулах нь” илтгэл эрдэм шинжилгээний хурал. ГЭДС УВ.,2002
 5. Улс төрийн сонгуулийн дискурст анализ хийх нь” илтгэл эрдэм шинжилгээний хурал. ЗДС УВ.,2003
 6. ‘Cognitive discourse analysis’ илтгэл эрдэм шинжилгээний хурал. ГЭДС УВ.,2004
 7. Улс төрийн дискурсыг когнитив хэл шинжлэлийн үүднээс зэрэгцүүлэн судлах нь “ Докторын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл УВ., 2004
 8. ‘The’ артиклийг дискурсын түвшинд судлах нь ХИС УВ., 2005
 9. Contemporary English: Phonetics, Morphology, Syntax 2006 29 х.х
 10. Cognitive grammar. УБ.,2007 20 х.х
 11. Handbook of English Syntax. УБ.,2009 21 х.х
 12. Selected reading on International relations. УБ.,2010 18 х.х
 13. “Метадискурсын онолын асуудлууд “илтгэл эрдэм шинжилгээний хурал. ХИС УВ.,2011.
 14. ‘Mental lexicon ant its neural substrate’ илтгэл эрдэм шинжилгээний хурал. ХИС УВ.,2012.
 15. Монгол хүүхдийн сэтгэхүйд билингвализм нөлөөлөх нь, судалгааны төсөл 2013.
 16. Б.Дагиймаа П.Мягмаржаргал, Effect of bilingualism on Inhibitory control and working memory. Олон Улсын Эрдэм шинжилгээний их хурал, 2014
 17. Б.Дагиймаа П.Мягмаржаргал, Effect of bilingualism on Inhibitory control and working memory. Олон Улсын Эрдэм шинжилгээний их хурал, 2015
Publications:
 1. B.Dagiimaa, B,Gereltuya. Comparative cognitive analysis on Human organ named English and Mongolian idioms., 2010
 2. B.Dagiimaa, Nyamtseren. Comparative analysis English and Mongolian adverbial clauses., 2010
 3. B.Dagiimaa, S. Ariunaa. Semantic representation of numbers., 2010
 4. B.Dagiimaa, Kh, Avirmed. Morphological decomposition in the mental lexicon,.2010
 5. B.Dagiima, Ts, Khulankhatan. Semantic function some ethno oriented idioms
 6. B.Dagiimaa. Zolzaya. Language learning and working memory tests, 2011
 7. B.Dagiimaa, B, Byanjargal. Sign language phonology and culture relatedness ,. 2012
 8. B.Dagiimaa B.Batzaya, Impact of bilingualism on child cognitive development. 2013
Олон улсын чанартай хурал, семинар, төсөлд оролцсон:
 • Олон улсын чанартай хурал, семинар, төсөлд нийт 20 орчим оролцсон
Судалгааны ажлын үндсэн чиглэл:
 • Хэлшинжлэл
 • Когнитив хэлшинжлэл, Сэтгэц хэлшинжлэл, Нейрохэлшинжлэл, Дискурс

Бат-Эрдэнийн ОЮУНЧИМЭГ (Хэлшинжлэлийн ухааны доктор /Ph.D/)

Албан тушаал: ХИС-ийн Хэл, соёлын сургуулийн Азийн хэл, соёлын тэнхимийн багш
Холбоо барих: Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг. 8-р хороо,14200. Их эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбай-20
Утас: 976-99740014
Цахим шуудан: oyunchimeg_b@humanities.mn
Суралцсан туршлага:
 • 1992 он, ГХДС, хятад хэлний багш, 1996-06-18,бакалаврын диплом № 2462
 • 2005 он, ХИС, зэрэгцүүлсэн хэлшинжлэлийн магистр, № Е20050788
 • 2012 он, Бээжингийн Хэлний их сургууль, 2012-06-21, Хэлшинжлэлийн ухааны доктор (Ph.D), № 1003222012000048
 • 2004 он, Шаньдун их сургууль, мэргэжил дээшлүүлэх курс, 2004-07-31, сертификат № 000068
 • 2007 он, Шаньдун их сургууль, мэргэжил дээшлүүлэх курс, 2004-07-31, сертификат № 2007018
 • 2012 он, Сяа мэнийн их сургууль, мэргэжил дээшлүүлэх курс, сертификат № 2012357
Ажилласан газар:
 • 1997-1999 он, Хятад-Монголын Найрамдал сургууль,монгол хэлний багш
 • 1999-2000 он, “Онон” Гадаад хэл сургалтын төв, хятад хэлний багш
 • 2003 оноосодоог хүртэл ХИС, хятад хэлний багш
Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал:
 • 2004 он, Шаньдун их сургууль, мэргэжил дээшлүүлэх курс, 2004-07-31, сертификат № 000068
 • 2007 он, Шаньдун их сургууль, мэргэжил дээшлүүлэх курс, 2004-07-31, сертификат № 2007018
 • 2012 он, Сяа мэнийн их сургууль, мэргэжил дээшлүүлэх курс,сертификат № 2012357
Бүтээл:
Нэг сэдэвт бүтээл
 • "Хятад-монгол хэлний үйлдэгдэх, үйлдүүлэх бүтцийн харьцааг хэлний хэв шинжийн үүднээс авч үзэх нь" /докторын зэрэг горилсон нэг сэдэвт зохиол/
Ном, сурах бичиг
 • "Зэрэгцүүлсэн хэлшинжлэл" сурах бичиг, Б.Одгэрэл хамтарсан
Өгүүлэл, илтгэл
 • 2013 он, Хятад- монгол хэлний үйлдэгдэх бүтцийн утгазүйн анализ
 • 2015 он, Хятад хэлний "bei"үсэгтэй өгүүлбэрийг монгол оюутанд заах асуудлаар
 • 2016 он, Хятад хэлний "ba"үсэгтэй өгүүлбэрийн бүтэц, утгазүйн хэдэн асуудал
 • 2016 он, Хятад - монгол хэлний үйлдүүлэх бүтцийн утгазүйн анализ
Судалгааны ажлын үндсэн чиглэл:
 • Зэрэгцүүлсэн хэлшинжлэл

Дамдингийн ЦЭЕЭРЭГЗЭН (Хэлшинжлэлийн ухааны доктор /Ph.D/, профессор)

Албан тушаал: ХИС-ийн Хэл, соёлын сургуулийн Европын хэл соёлын тэнхмийн багш
Холбоо барих: Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг. 8-р хороо,14200. Их эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбай-20
Утас: 976-99167892
Цахим шуудан: tseyeregzen@humanities.mn
Суралцсан туршлага:
 • 1990 он, Хэлшинжлэлийн ухааны доктор (Ph.D), ЗХУ-ын Москва хотын А.С.Пушкиний нэрэмжит ОРОС ХЭЛНИЙ ИНСТИТУТ
 • 1978 он, Монгол улсын их сургууль, Хэлбичгийн факультет, орос хэл уран зохиолын багш
 • 2011 он, ХИС, компьютерийн курс, 2011.02.20, сертификат, № 2011002
 • 2011 он, Монгол Улс, Москвагийн Улс түмний Найрамдлын Их Сургуулийн курс, 2011.11.28, сертификат № 7782
 • 2006 он, Монгол Улс, Москвагийн Улс түмний Найрамдлын Их Сургуулийн курс, 2006.10.03, сертификат № 92784
 • 2004 он, Монгол Улс, Москвагийн Улс түмний Найрамдлын Их Сургуулийн курс, 2004.10.11, сертификат № 81\119
 • 1982 он, Москва, М.В.Ломоносовын нэрэмжит Улсын их сургууль, 2 сарын хэл шинжлэл, орон судлалын курс, сертификат № 177 \ 82
Туршлага судалсан:
 • 2010 он, БНСУ, Мокпо хотын Их сургууль,7 хоног
 • 2002 он, БНХАУ, Далянь хотын Гадаад хэлний Их сургууль, менежмент судлал, 7 хоног
 • 2001 он, БНХАУ, Ланжоу хотын их сургууль, менежмент судлал, 7 хоног
 • 1999 он, ОХУ, Иркутск хотын Гадаад хэлний Их сургууль, орон судлал, 2 долоо хоног
Эрдмийн цол:
 • 2001 он, Профессор, ХИС, ХИС-н Эрдмийн зөвлөл, 2001.11.29, диплом № 5
 • 1993 он, Дэд профессор, Монгол улсын эрдмийн зэрэг, цол олгох дээд зөвлөл, 1993.06.19, диплом № 93436
Хариуцан ажилласан албан тушаал, гишүүнчлэл
 • 2006 оноос одоо хүртэл Монголын Орос хэл уран зохиолын багш нарын холбооны тэргүүлэгч гишүүн
 • 2009- одоо хүртэл ХИС-ийн Европын хэл соёлын тэнхмийн багш
 • 2008-2009 онд ХИС-ийн Европын хэл соёлын тэнхмийн эрхлэгч
 • 2003-2008 онд ХИС-ийн Орос судлалын тэнхмийн эрхлэгч
 • 2002-2008 онд ХИС-ийн дэргэдэх Төрөл бус хэлний зэрэгцүүлсэн хэл шинжлэл, нэр томъёо судлалын чиглэлээр докторын (Ph.D) зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга
Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга
 • 2004-2009 онд ХИС-ийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга
 • 2001-2003, ХИС, Орчуулга судлалын тэнхмийн эрхлэгч
 • 1990-2001, ГХДС, ХИС, Орос хэл уран зохиолын тэнхмийн эрхлэгч
 • 1978-1990, МУИС, ОБДС, орос хэлний багш
Бүтээл туурвил:

Ном, сурах бичиг, гарын авлага 47, эрдэмшинжилгээний өгүүлэл, илтгэл 53, хянан тохиолдуулсан бүтээл 15, орчуулсан ном, өгүүлэл, кино 30 гаруй, удирдан хамгаалуулсан магистрын дипломын ажил 200 гаруй.

Гол бүтээл
 • Текстообразующие функции сравнительных конструкций в научном тексте. Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук. М.,1989
 • Глобус-1, часть ЕБС-ийн 5-р ангийн орос хэлний сурах бичиг УБ., 1996
 • Глобус-1, часть ЕБС-ийн 6-р ангийн орос хэлний сурах бичиг УБ., 1996
 • Глобус-2, ЕБС-ийн 7-р ангийн орос хэлний сурах бичиг, УБ., 1999
 • Глобус-3, ЕБС-ийн 8-р ангийн орос хэлний сурах бичиг, УБ., 1999
 • Глобус-4, ЕБС-ийн 9-р ангийн орос хэлний сурах бичиг, УБ., 2000
 • Глобус-5 , ЕБС-ийн 10-р ангийн орос хэлний сурах бичиг, УБ., 2000
 • Глобус-1, ЕБС-ийн 5-р ангийн орос хэлний сурах бичиг(шинэчлэн зохиосон ), УБ., 2002
 • Глобус-1, ЕБС-ийн 5-р ангийн орос хэлний сурах бичгийн сурагчийн дэвтэр, УБ., 2002
 • Глобус-1 , ЕБС-ийн 5-р ангийн орос хэлний сурах бичгийн аудио хуурцаг 1-2, УБ., 2002
 • Глобус-2, ЕБС-ийн 6-р ангийн орос хэлний сурах бичиг(шинэчлэн зохиосон), УБ., 2003
 • Глобус-2, ЕБС-ийн 6-р ангийн орос хэлний сурах бичгийн сурагчийн дэвтэр, УБ., 2003
 • Меридиан. Пособие по русскому языку (для студентов вуза), ХИС, 1998
 • Комплексное пособие по русскому языку. Часть 1, 2, ХИС, 1997-98
 • Гадаад хэлний боловсролын стандарт, УБ, БСШУЯ, 2003
 • Орчуулгын онол, дадлагын гарын авлага (орос-монгол хэл).1-4 дэвтэр, УБ, ХИС, 2002-2004 он,
 • Орчуулгын онол, дадлагын гарын авлага (англи-монгол хэл).1-4 дэвтэр, УБ, ХИС, 2002-2004 он,
 • Орчуулгын онол, дадлагын гарын авлага (франц-монгол хэл).1-4 дэвтэр, УБ, ХИС, 2002-2004 он,
 • Орчуулгын онол, дадлагын гарын авлага (герман-монгол хэл).1-4 дэвтэр, УБ, ХИС, 2002-2004 он,
 • Орчуулгын онол, дадлагын гарын авлага (япон-монгол хэл).1-4 дэвтэр, УБ, ХИС, 2002-2004 он,
 • Орчуулгын онол, дадлагын гарын авлага (солонгос-монгол хэл).1-4 дэвтэр, УБ, ХИС, 2002-2004 он,
 • Антропологи хэлшинжлэл (магистрант, докторантад зориулсан гарын авлага), ХИС, 2009
 • Угсаатны хэлшинжлэл (магистрант, докторантад зориулсан гарын авлага), ХИС, 2011
 • Нийгэм улс төрийн орчуулгын гарын авлага (бакалаврын сургалтанд зориулсан, CD хувилбар), ХИС, 2009
 • Орчуулгын гарын авлага (бакалаврын сургалтын, CD бичлэгтэй), ХИС, 2011
 • Орчуулга судлалын үндэс, (бакалаврын сургалтын,), ХИС, 2015.
Олон улсын чанартай хурал, семинар, төсөлд оролцсон
 • Олон улсын чанартай хурал, семинар, төсөлд нийт 20 гаруй удаа оролцсон
Судалгааны ажлын үндсэн чиглэл
 • Орчуулга судлал
 • Боловсрол судлал, сурах бичиг, сургалтын стандарт
 • Зэрэгцүүлсэн хэлшинжлэл
 • Угсаатны хэлшинжлэл
 • Антропологи хэлшинжлэл
 • Когнитив хэлшинжлэл