Дээшээ

Зорилго, зорилт


Үйл ажиллагааны зорилго
 

Сургуулийн сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, хөгжүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих, сургалтын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, чиглүүлэх, тасралтгүй үйлчилгээ үзүүлэхэд оршино.

Үйл ажиллагааны зорилт
 

  • Сургалтын үйл ажиллагааг тасралтгүй зохион байгуулах
  • Суралцагчдыг шаардлагатай мэдээллээр хангах
  • Эцэг эх болон оюутны санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх
  • Сургалт, үйл ажиллагаатай холбоотой бүх төрлийн тайлан мэдээ гаргах, хянах, үнэлэлт өгөх
  • Сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийн санг бүрдүүлэх