Дээшээ

Албаны ажлын чиг үүрэг


  • Сургалт, бүртгэл мэдээлэл, элсэлт, шилжих хөдөлгөөн, төгсөлт, багшийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулна.
  • Сургуулийн хэмжээний сургалтыг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, багшийн ажиллах, оюутны суралцах, хөгжих, төлөвших үйл ажиллагааг зохион байгуулна.
  • Багш нарын сургалтын цагийн ачаалалд хяналт тавих, тооцох, үнэлэлт дүгнэлт хийж, цаашид сайжруулах тал дээр арга хэмжээ авч ажиллана.
  • Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, хичээлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, сургуулийн анги танхимын хуваарилалт, хичээлийн хуваарь хийх
  • Оюутны ганцаарчилсан төлөвлөгөө зохиох, хичээлийн хуваарь сонголтын үйл ажиллагааны хэрэгжилт, сургалтын төлөвлөгөөний биелэлт, чанарт хяналт тавина.
  • Суралцагчдын мэдээллийн сан бүрдүүлэх, түүнийг хариуцлагатай ашиглах дүрэм, журам боловсруулан хэрэгжилтэд хяналт тавина.
  • Дээд боловсролын зэрэг олголтыг зохион байгуулж, диплом олголт хийж, хяналт тавина.
  • Бүхий л төрлийн тодорхойлолтыг гаргаж өгөх үйлчилгээ үзүүлнэ.
  • Суралцагчийн суралцах нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор Гадаад хэргийн яам, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Боловсролын зээлийн сан болон бусад байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй хамтран ажиллана.