Дээшээ

Хувийн нууцлал


ХИС-ийн шинээр элсэгч оюутан, салбар сургууийнхаа сургалтын албанд бүртгүүлснээр сургалтын системд нэвтрэх оюутны код, нууц үгийг авах боломжоор хангагдана. Оюутан сургалтын системд бүртгэгдснээр түүний мэдээллийн аюулгүй байдлыг чандлан сахиж, түүний регистрын дугаар, холбогдох түлхүүрийн үгийн тусламжтайгаар нууц үг солих боломжтой.

Оюутны програмд хэрхэн нэвтрэх вэ?

Оюутны програмд нэвтэрхийн тулд энд дарна уу.